Med anledning av GDPR

Den 25 maj 2018 träder GDPR i kraft och med anledning av detta vill vi informera om hur vi hanterar de uppgifter du gett oss.

Uppgifter som registreras i Svensk Förening för Kognitiv Medicins  medlemsregister – namn, adress,  mejladress och/eller telefonnummer – används för att kunna kontakta dig med brev, e-post,  telefon eller via grupputskick. Om du inte vill bli kontaktad på något av de angivna sätten ber vi dig ta kontakt med föreningens sekreterare.

Med vänliga hälsning
Jens Berggren
Sekreterare
Jens.Berggren@kognitivmedicin.se

6e konferensen i kognitiv medicin – Exekutiva funktionsstörningar

Exekutiva störningar har betydande hälsoeffekter men är svåra att upptäcka och vad gör man för att behandla dem?    

6:e nationella konferensen i kognitiv medicin i Svensk Förening för Kognitiv Medicins regi har exekutiva funktionsstörningar som tema. Konferensen äger rum på Medicinareberget i Göteborg
den 29 nov 2018.

Under konferensen kommer våra inbjudna talare att försöka klargöra vad samlingstermen exekutiv funktion/funktionsnedsättning avser, vilka hjärnregioner/system som är engagerade och vilka konsekvenser nedsättningarna får för den enskilde individen. Hur man diagnostiserar och mäter nedsättningarna kommer också att presenteras.  Sjukdomar där exekutiv funktionsnedsättning är framträdande såsom stressrelaterade störningar och cerebrovaskulär sjukdom kommer att  belysas liksom hur man går tillväga för att förhindra och motverka nedsättningarna.

Inte minst kommer era inlägg och förväntningar att bidra till att ämnet får en allsidig genomgång.

Välkommen att boka av dagen redan nu!  Preliminärt program kommer att anslås före sommaren.

Sammanfattning Strategikursen ”Adekvat bemötande vid tidig kognitiv nedsättning”

Strategikursen ”Adekvat bemötande vid tidig kognitiv nedsättning”

Den 9 mars anordnades strategikursen ”Adekvat bemötande vid tidig kognitiv nedsättning” i Stockholm och det blev en spännande dag!  Den inleddes av ordförande Anders Wallin som hälsade alla välkomna och presenterade den första föreläsaren Maria Johansson, arbetsterapeut, som talade kring ämnet Leva med Kognitiv svikt. Maria hade intervjuat ett antal personer som fått diagnosen lindrig kognitiv störning för att ta reda på hur det kunde vara och upptäckte att en stor del är den egna osäkerheten dels på sin egen förmåga men också på omgivningens reaktioner. Även införandet av datorer och digitalisering av vissa arbetsplatser kunde få en person med kognitiv svikt att till slut söka sig bort då det inte fungerade längre.

Därefter pratade logopeden Liv Thalén om kommunikation vid tidig kognitiv nedsättning – utmaningar och möjligheter. Liv pratade om förmågan att ta medicinska beslut hos personer med kognitiv svikt och att den kunde vara påverkad. Denna förmåga gick att testa genom ett par olika metoder som gick ut på att patienten får höra en presentation av en fiktiv forskningsstudie, därefter får patienten svara på frågor gällande bland annat vilka risker och fördelar det fanns med studien. Detta poängsattes därefter och på så sätt kunde man se huruvida en person kan ta till sig medicinsk information och själv kunna ta beslut i vad man t.ex. tackar ja eller nej till. I nuläget är dock denna metod något omständlig för att användas regelbundet i en klinisk miljö men arbete pågår med att ta fram en kortare version. Resultatet visar dock att mycket påverkar hur vi tar in information och personer med kognitiv svikt har svårare för detta. Ett tips var att be personen upprepa vilken information man fått istället för att bara fråga ”har du förstått?”.

Sist ut för dagen var Beata Terzis som pratade om kognitionskunskap som ett redskap för adekvat bemötande vid kognitiv svikt. Beata gick igenom de olika kognitiva funktionerna och redogjorde på ett pedagogiskt sätt hur kunskap om kognition kan användas för att möta kognitiv svikt. Beata kom även in på hjärntrötthet och att vi ibland är lite för angelägna om att personer på våra boende i allmänhet och kanske demensboende i synnerhet ska ha aktiviteter varje dag. Vissa personer med demenssjukdom kan må bättre av att ha mindre aktiviteter då hjärnan lättare blir överbelastad. En punkt som Beata gärna ville skicka med var att inte bara ha ”individen i fokus” utan istället försöka ta ”individens fokus” och att det är stor skillnad på detta. Vad vill individen ha i sin omgivning? Hur ser individen på omvärlden och vilka förväntningar har hen? Genom kunskap om personens kognitiva svårigheter kan vi också lättare ta oss an hens perspektiv och utforma en omgivning som passar hen bäst!

 

Därefter var dagen slut men innan vi avslutade tackade SFKs styrelse av Solveig Brändström för hennes engagemang i styrelsen! Solveig har varit med länge och gjort ett gott arbete för SFK och vi önskar henne all lycka framöver!

Nytt år och nya möjligheter

Ett nytt år har börjat och med det nya spännande möjligheter! SFK ser tillbaka på ett bra 2017 och blickar nu framåt mot ett spännande 2018!

Ändringar i styrelsen

Årsmötet för SFK är nu avklarat och mer information kring detta hittar ni medlemmar i medlemsbrevet som kommer ut i slutet på denna månad. Det sker ett par förändringar i styrelsen där Solveig Brändström väljer att kliva ner efter många års gediget engagemang för SFK! Dock kommer hon fortsatt vara inblandad i vissa delar av föreningen och vi är mycket glada och tacksamma för det arbete hon har lagt ner!
Vi passar också på att hälsa specialistläkaren Maria Landqvist Waldö välkommen som ledamot i styrelsen och ser fram emot ett bra arbete tillsammans!

2017

2017 bjöd på femte nationella konferensen i kognitiv medicin. Drygt 60 personer från 25 specialistmottagningar deltog i konferensen som gick av stapeln 30 nov, Svea Konferens, Stockholm. Frågeställning för dagen var ”Hur ska vi handlägga kognitiv svikt i Sverige 2018” och detta avhandlades genom två workshops och två föreläsningar med bland annat Bénédicte Défontaines från The alois network i Frankrike och Stefan Brené från Socialstyrelsen. Det hela avslutades med en paneldiskussion där frågan om en specialistordning kring kognitiv medicin lyftes igen vilket är något som SFK försöker arbeta för! 

Göteborgsbaserade Centrum för Kognitiv Medicin (CKM) anordnade den 4 oktober ett seminarium om självupplevde kognitiv förändring i CKMs regi. Marie Eckerström talade om självupplevde kognitiv förändring hos personer som söker hjälp på minnesmottagningar och Johan Malmgren om kognitiv svikt efter intensivvård. 

2018

Nu i mars har vår första strategikurs ägt rum vilket var mycket uppskattat!

Till hösten kommer det arrangeras ännu en konferens och planeringen för detta är i full gång. Mer information kommer här framöver.

I december kom de nya nationella riktlinjerna för demens från socialstyrelsen och arbetet med de regionala vårdprogrammen runtom i landet kommer nu börja. SFK kommer att bevaka detta och säkerligen kunna vara med på ett hörn runtom.

Fler spännande utbildningar och referat från olika konferenser kommer upp här på hemsidan så håll utkik!

 

 

Elin Pettersson får SFKs stipendium 2017!

Stipendiet 2017 tilldelas Elin Pettersson Leg. Arbetsterapeut för sin doktorsavhandling med titeln: Vardags- och eHälsa-teknologier använda av äldre personer med kognitiva nedsättningar: Fokus på prediktion och utveckling av eHälsa-interventioner

Motiveringen lyder: Då eHälsa ska lanseras på bred front i Sverige är det av yttersta vikt att undersöka hur äldre personer med kognitiv svikt kan ta till sig den typen av teknik. Detta projekt gagnar således en stor grupp i vårt samhälle som annars riskerar att hamna utanför och SFK bedömer projektet som mycket viktigt.

Vi gratulerar Elin Pettersson till stipendiet!

Kallelse årsmöte 9 februari 2018 – Grillska huset Stockholm

Den 9 februari kl 17:30 i Grillska huset Stockholm kommer SFK hålla årsmöte!
Alla medlemmar är varmt välkomna och det går även att bli medlem på plats om så önskas. En lättare förtäring kommer att erbjudas och därför önskas anmälan om deltagande senast 26 januari till bjarne.sundberg@kognitivmedicin.se. Om ingen förtäring önskas går det bra att bara dyka upp.

Dagordning kommer att presenteras senare.

Varmt välkomna!
SFK Styrelse

Tack för en bra konferens!

Bénédicte Defontaines

Stort tack till alla som kom och deltog i den 5e konferensen i Kognitiv Medicin i Stockholm!
Drygt 60 personer från ca 25 olika specialistmottagningar deltog i konferensen och frågeställningen för dagen var Hur ska vi handlägga kognitiv svikt i Sverige 2018?

Konferensen inleddes med en inspirationsföreläsning från neurologen Bénédicte Defontaines som berättade om hur hon med sitt ”The Alois Network” kunde nå ut till personer som inte kunde ta sig till de stora sjukhusen. Bénédicte gav en bakgrund kring nätverkets uppbyggnad och strävan för att kunna etablera sig som ett permanent alternativ till de stora sjukhusen för att göra kognitiva utredningar runtom i landet. Genom att använda sig av forskning och visa på de stora besparingar som samhället gör genom att kunna diagnostisera i tidigt skede så har man nu fått tillräckligt med medel för att kunna driva nätverket i flera år framöver vilket är positivt. Nätverket jobbar på flera olika sätt med konsultationer och bland annat gör man även neuropsykologiska testningar via internet vilket har visat sig fungera väl.

Under dagen hölls sedan två workshops som syftade till att, utifrån nationella riktlinjerna och demensstrategin i Sverige, diskutera hur vi kan jobba framöver. Hur förhåller vi oss till riktlinjerna idag, hur ser det ut på respektive enhet/mottagning och hur resonerar vi kring de personer som allt tidigare söker sig till oss med kognitiva svårigheter? Mycket bra information kom fram och ofta är det våra resurser som sätter gränserna för hur vi kan arbeta. Alla kunde komma överens om att behovet av tidig upptäckt av kognitiv svikt är viktigt men att det ofta är svårt att veta hur man ska handlägga det.
Vissa enheter jobbade med stödgrupper mellan uppföljningarna, andra jobbade med mer utbildningsinsatser mot resterande del av vården. Vi va dock flera som tyckte att det här med ”minnesmottagning” och ”minessjukdomar” började bli något föråldrat då vi idag vet att det inte bara är minnet som är påverkat, och att de första symtomen kan vara exekutiva.

Under dagen kom även Stefan Brené och berättade om de nya nationella riktlinjerna som kommer ut nu i december och där man kommer rikta sig mer mot beslutsfattare och politiker. I och med att riktlinjerna kommer ut ska också arbetet med nya lokala vårdprogram ta fart runtom i landet. Socialstyrelsen kommer att genomföra olika seminarier o länen för att samla de personer som kan tänkas vara inblandade i detta arbete.

Avslutningsvis hölls en paneldiskussion där samtalet kom att handla om införandet av kognitionsmedicinska mottagningar runtom i landet istället för minnesmottagningar. En mottagning som har ett bredare tänk än bara demenssjukdomar. Många mottagningar och enheter jobbar så idag och det finns redan ett par som kallar sig  enheter i kognitiv medicin men flera behöver hoppa på tåget! Idag riskerar vår patientgrupp att skickas runt till neurologer eller psykiatrin många gånger innan de kommer till oss som är experter på kognition. Detta önskar Svensk Förening för Kognitiv Medicin förändra genom att arbeta för införandet av en egen specialistordning för kognitiv medicin samt medicinska mottagningar som är specialiserade på kognition!

Återigen tack till alla som kom så ses vi 2018!

SFK Strategikurs 9 mars 2018 ”Adekvat bemötande vid tidig kognitiv nedsättning”

Välkomna till SFKs strategikurs den 9 mars 2018 med ämnet Adekvat bemötande vid tidig kognitiv nedsättning! 

Den 9 mars är det dags för SFKs strategikurs i Stockholm! Den kommer att behandla det mycket aktuella och spännande ämnet tidig kognitiv nedsättning.
Nedan kan ni se programmet som innehåller föreläsningar kring att leva med kognitiv svikt, kommunikation vid tidig kognitiv svikt och kognitionskunskap som ett redskap för adekvat bemötande! Man kan även ladda ner programmet här:
Inbjudan till strategikurs 9 mars 2018

Kursavgift för medlemmar 1 900 kr för icke medlemmar är avgiften 2 600 kr vid anmälan senast 29 januari 2018, därefter förhöjd avgift till 3 100 kr.
Måltider ingår i kursavgiften.
Kursintyg erhålls vid kursens avslut.

Anmälan: Sista anmälningsdatum är 19 februari 2018. OBS anmälan är bindande och görs genom att maila till: bjarne.sundberg@hotmail.com, eller ring för ytterligare information mobiltel. 0708 – 89 32 76

Snart dags för 5e konferensen i kognitiv medicin!

Nu är det inte många dagar kvar till den 5e konferensen i kognitiv medicin går av stapeln i Stockholm den 30 november!

Det är en bra uppslutning och det kommer deltagare från hela landet vilket är väldigt roligt då det verkligen ökar chanserna att på en nationell nivå diskutera hur vi handlägger kognitiv svikt. Nedan hittar man en karta till konferensen samt schema för alla tider under dagen.

Varmt välkomna!

Plats: Holländargatan 10A, Stockholm. Svea konferens och matsal.
Karta
Schema: Schema 5e konferensen
Information: Infoblad 5e konferensen

För frågor och funderingar kan man kontakta jens.berggren@kognitivmedicin.se

AAIC, London -17 ”Vascular factors in dementia and neurodegeneration 2017” – Rapport

Konferens i anslutning till Alzheimer Association International Conference,UCL, University College London, London

Idag talar man mer om den ökande åldrande befolkningen, och begreppet “äldreäldre”. På senare år har man noterat att saltintaget minskar, stroke minskar och död i stroke minskar. Man ser färre med Alzheimer’s demens och fler som räknas som ”mix” dvs med vaskulära faktorer i ökande grad tillsammans med Alzheimerfaktorn.

David Werring, klinisk neurolog från UCL, London föreläste om betydelsen av små perforerande  kärl (arterioler) och kapillärer. Störningar i dessa orsakar upp till 80% av de intracerebrala blödningarna. Han talade om den strategiska betydelsen av de perforerande kärlen i basala ganglierna och  vit substans för symptombilden. Han refererade även till ”tysta infarkter” som i realiteten inte är tysta. Dessa är 5 ggr vanligare än tydliga akuta strokes. Det finns tydliga samband mellan småkärlssjuka, stroke och demens rapporterade han.

Sarah Pendlebury, Oxford redovisade resultat från Oxford vasculary study. Risken för vaskulär demensutveckling varierar  från  7 till 40%. Det behövs mer populationsbaserad forskning för att ytterligare klargöra frekvensen menade hon. Nu tittar man i Oxford  särskilt på minor stroke och eftersom de flesta strokes (2/3) är lindriga. Yngre än 65 år har större risk för demensutveckling vid större infarkter. Hos äldre ökar både större och mindre infarkter risken.”Transcient cognition” dvs konfusionsepisoder eller tillfälligt försämrat minne ökar risken senare för demens.

Anders Wallin, Göteborg talade om neurokemiska markörer vid subkortikal småkärlssjukdom. I spinalvätska kan man se förhöjd albuminkvot som vid blodhjärnbarriärläckage, immunologiska förändringar, förhöjning av neurofilament light subunit som är en del av cytoskelettet i hjärnans djupa delar, normala Total-tau-nivåer som tyder på intakta kortikal axoner samt  viss beta-amyloidsänkning men inte som vid Alzheimer’s sjukdom.

Masafumi Ihara , Osaka, Japan förläste om mikrober och vaskulär sjukdom. Man börjar studera
”brain-gut-axis”, dvs hjärn-tarmaxeln vid småkärlssjuka, där man tex har tittat på förhållandet mellan munhålestreptococcer och microhjärnblödningar vid hypertoni.

David Attwell, UCL, London föreläste om pericyter, en cellpopulation som bla deltar i kapillärfunktionen, när kapillärerna drar ihop sig eller dilaterar. Drabbas dessa av syrebrist och dör klämmer de ihop kapillärerna som inte kan försörja hjärncellerna, som då dör. Pericyterna är den största cellpopulationen i hjärnan, och den näst största populationen i hjärtat. Bla har man säkerställt att pericyterna är involverade i diabetesretinopati.

Anil Tuladhar Nederländerna har studerat cerebral amyloid angiopati, CAA och vilka bansystem som störs lättast vid ”hack i ledningarna”. De långa associationsbanorna har stor betydelse. Man talar om ”rich clubs”: regioner med högt antal ”connections” som sedan i sin tur har kontakt med varandra. Ex på rich club connections är putamen och thalamus. Dessa är relaterade till global förmåga och processhastighet- fallerar systemet blir man trög och långsam. Vid CAA noteras en sänkt global hastighet. Posteriora-frontala banhastigheten sjunker. Boven i ledningsstörningarna är framför allt mängden perivaskulära lesioner.

Vladimir Hachinski, London, Canada sammanfattade utvecklingen inom den kognitiva forskningen och vilka utmaningar vi står inför. Han talade om vår högfunktionella cortex framförallt frontalt och parietalt, där den primitiva hjärnan inte riktigt hunnit med lika snabbt i utvecklingen. Detta har betydelse för cirkulationsförsörjningen vilka kärl som kan penetrera ända ner till vita substansen och vilka vägar de tar. ”Hjärnan har blivit så stor så fort”. Han betonade att nya forskningsmetoder och modeller behövs för att komma vidare i forskningen. Här behöver man tex koncentrera sig på de ” rena” fallen för att lära oss mer om Alzheimer’s sjukdom. Vi måste optimera oddsen för studier. Vi behöver få in mer kliniska studier, populationsbaserade och använda nya metoder och tekniska analyser.

Efter två fantastiska dagar kunde vi återvända hem med nya kunskaper och nya idéer och ser fram emot höstens arbete i den kliniska vardagen.

Vid pennan

Ann-Marie Liljeroth