Svensk Förening för Kognitiv Medicin på möte i Thessaloniki

Anders Wallin och Beata Terzis, ordförande respektive vice ordförande i Svensk Förening för Kognitiv Medicin, deltog den 14e till 17e februari i ”11th Panhellenic Conference on Alzheimers Disease and 3rd Mediterranean Conference on Neurodegenerative Disease” i Thessaloniki, Grekland och rapporterar om sin vistelse där.

– Vi höll vi en gemensam presentation på temat “Cognitive Medicine – an emerging field of knowledge”, där vi argumenterade för en vidgad syn på kognitiva sjukdomar och påtalade vikten av ett nytt forskningsfält, tillika medicinsk specialitet, som fokuserar på identifiering, prevention, rehabilitering och behandling av sjukdomsrelaterad kognitiv nedsättning.

Föreläsningen väckte intresse och vi fick en del frågor om svårigheterna att upptäcka kognitiv svikt i ett tidigt skede samt hur differentiera mellan t.ex. Alzheimer och stressrelaterade symptom.

Förutom denna gemensamma presentation höll vi varsin föreläsning. Anders Wallin på temat “Update on vascular cognitive impairment” – och Beata Terzis om “How to reduce behavioural symptoms and increase of quality of life in individuals with cognitive impairment e.g. dementia”.

Presentationer 6 konferensen

Vi är väldigt glada över att ha fått tillåtelse att lägga ut ett par av de presentationer som hölls under den 6e konferensen. Här nedan kan du ladda ner bilderna som pdf.

Vi tackar föreläsarna och hoppas ni kan ha nytta av dessa!

Kristina Glise – Stressrelaterade störningar

Aron Sjöberg – Vad är exekutiv funktionsnedsättning? Vilja hjärnsystem är engagerade?

Inga-Lill Boman – Vilka konsekvenser har exekutiv nedsättning för individiden i vardagen? Hur identifierar och mäter man nedsättningen?

Maria Landqvist Waldö – Frontotemporal degeneration

Anders Wallin – Vaskulär kognitiv sjukdom

Ett stort tack också till alla ni som kom på konferensen och vi hoppas se er nästa gång i Stockholm 2019!

6e konferensen avklarad!

Nyligen har vi också genomfört den 6e nationella konferensen i kognitiv medicin i Göteborg. Det var en populär kurs med närmare 60 deltagare från hela Sverige som lyssnade på föredrag i ämnet ”Exekutiv funktionsnedsättning”.

Konferensen blev mycket lyckad och sammanfattningsvis kan man säga att exekutiva funktioner är svåra att sätta fingret på men personer som är drabbade av exekutiv svikt får ofta stora problem och det är därför viktigt att uppmärksamma! I vårt nyhetsbrev som går ut till medlemmarna har vi sammanfattat några av talarnas föredrag och kommer även skicka ut föreläsningsbilderna!

Aron Sjöberg pratade kring vad exekutiv funktionsnedsättning är och vilka hjärnområden som är engagerade.
Kristina Glise föreläste om exekutiva funktioner ur ett stress-perspektiv och särskilt kopplat till utmattningssyndrom

Nytt program 6e konferensen

Det har skett en sen förändring i programmet för den 6e konferensen vilket innebär att STP-Psykologen Aron Sjöberg kommer hålla i den första föreläsningen på temat Vad är exekutivfunktionsnedsättning? Vilka hjärnsystem är engagerade?

Vi är mycket tacksamma för att han hoppar in med kort varsel och konferensen är nästan fullbokad men det finns enstaka platser kvar och sista anmälningsdagen är den 22 november! Se nytt program nedan.

Välkomna!

Nytt Program

Snart dags för 6e konferensen i kognitiv medicin!

Nu är det bara lite drygt tre veckor kvar till SFKs 6e nationella konferens om exekutiv funktionsnedsättning och många har anmält sig vilket är väldigt roligt! 

Det kommer att bli en mycket spännande konferens med bra föreläsningar och diskussioner så har du inte anmält dig än hittar du information här nedan!

Vi ser fram emot att träffa er alla den 29 november i Göteborg!

Program

Tid: 29 november 2018, 09:30 – 16:30
Plats:
Föreläsningssal IVAN ÖSTHOLM 1737, Medicinaregatan 13, 413 90 Göteborg
Kostnad:  1600kr för medlemmar. 2300kr för icke medlemmar
Anmälan till:
  bjarne.sundberg@hotmail.com

Vattenriket, Kristianstad, 6 september 2018

Tvärmedicinskt möte i kognitiv medicin under ledning av Ann-Marie Liljeroth. Runt 50 deltagare från flera orter i södra Sverige lyssnade på föredragshållarna (se program här) och samtalade med varandra. Framställningarna var genomgående engagerade och diskussionerna livliga med nedslag både vid forskningsfronten och i den vardagliga sjukhusverkligheten.

 

 

Inte minst tydliggjordes att Medicinkliniken i Kristianstad tar kognition och kognitiv medicin på allvar. Det är glädjande! Vilka andra medicinkliniker har en sådan ambitionsnivå?

Med anledning av GDPR

Den 25 maj 2018 träder GDPR i kraft och med anledning av detta vill vi informera om hur vi hanterar de uppgifter du gett oss.

Uppgifter som registreras i Svensk Förening för Kognitiv Medicins  medlemsregister – namn, adress,  mejladress och/eller telefonnummer – används för att kunna kontakta dig med brev, e-post,  telefon eller via grupputskick. Om du inte vill bli kontaktad på något av de angivna sätten ber vi dig ta kontakt med föreningens sekreterare.

Med vänliga hälsning
Jens Berggren
Sekreterare
Jens.Berggren@kognitivmedicin.se

6e konferensen i kognitiv medicin – Exekutiva funktionsstörningar

Exekutiva störningar har betydande hälsoeffekter men är svåra att upptäcka och vad gör man för att behandla dem?    

6:e nationella konferensen i kognitiv medicin i Svensk Förening för Kognitiv Medicins regi har exekutiva funktionsstörningar som tema. Konferensen äger rum på Medicinareberget i Göteborg
den 29 nov 2018.

Under konferensen kommer våra inbjudna talare att försöka klargöra vad samlingstermen exekutiv funktion/funktionsnedsättning avser, vilka hjärnregioner/system som är engagerade och vilka konsekvenser nedsättningarna får för den enskilde individen. Hur man diagnostiserar och mäter nedsättningarna kommer också att presenteras.  Sjukdomar där exekutiv funktionsnedsättning är framträdande såsom stressrelaterade störningar och cerebrovaskulär sjukdom kommer att  belysas liksom hur man går tillväga för att förhindra och motverka nedsättningarna.

Inte minst kommer era inlägg och förväntningar att bidra till att ämnet får en allsidig genomgång.

Välkommen att boka av dagen redan nu!  Preliminärt program kommer att anslås före sommaren.

Sammanfattning Strategikursen ”Adekvat bemötande vid tidig kognitiv nedsättning”

Strategikursen ”Adekvat bemötande vid tidig kognitiv nedsättning”

Den 9 mars anordnades strategikursen ”Adekvat bemötande vid tidig kognitiv nedsättning” i Stockholm och det blev en spännande dag!  Den inleddes av ordförande Anders Wallin som hälsade alla välkomna och presenterade den första föreläsaren Maria Johansson, arbetsterapeut, som talade kring ämnet Leva med Kognitiv svikt. Maria hade intervjuat ett antal personer som fått diagnosen lindrig kognitiv störning för att ta reda på hur det kunde vara och upptäckte att en stor del är den egna osäkerheten dels på sin egen förmåga men också på omgivningens reaktioner. Även införandet av datorer och digitalisering av vissa arbetsplatser kunde få en person med kognitiv svikt att till slut söka sig bort då det inte fungerade längre.

Därefter pratade logopeden Liv Thalén om kommunikation vid tidig kognitiv nedsättning – utmaningar och möjligheter. Liv pratade om förmågan att ta medicinska beslut hos personer med kognitiv svikt och att den kunde vara påverkad. Denna förmåga gick att testa genom ett par olika metoder som gick ut på att patienten får höra en presentation av en fiktiv forskningsstudie, därefter får patienten svara på frågor gällande bland annat vilka risker och fördelar det fanns med studien. Detta poängsattes därefter och på så sätt kunde man se huruvida en person kan ta till sig medicinsk information och själv kunna ta beslut i vad man t.ex. tackar ja eller nej till. I nuläget är dock denna metod något omständlig för att användas regelbundet i en klinisk miljö men arbete pågår med att ta fram en kortare version. Resultatet visar dock att mycket påverkar hur vi tar in information och personer med kognitiv svikt har svårare för detta. Ett tips var att be personen upprepa vilken information man fått istället för att bara fråga ”har du förstått?”.

Sist ut för dagen var Beata Terzis som pratade om kognitionskunskap som ett redskap för adekvat bemötande vid kognitiv svikt. Beata gick igenom de olika kognitiva funktionerna och redogjorde på ett pedagogiskt sätt hur kunskap om kognition kan användas för att möta kognitiv svikt. Beata kom även in på hjärntrötthet och att vi ibland är lite för angelägna om att personer på våra boende i allmänhet och kanske demensboende i synnerhet ska ha aktiviteter varje dag. Vissa personer med demenssjukdom kan må bättre av att ha mindre aktiviteter då hjärnan lättare blir överbelastad. En punkt som Beata gärna ville skicka med var att inte bara ha ”individen i fokus” utan istället försöka ta ”individens fokus” och att det är stor skillnad på detta. Vad vill individen ha i sin omgivning? Hur ser individen på omvärlden och vilka förväntningar har hen? Genom kunskap om personens kognitiva svårigheter kan vi också lättare ta oss an hens perspektiv och utforma en omgivning som passar hen bäst!

 

Därefter var dagen slut men innan vi avslutade tackade SFKs styrelse av Solveig Brändström för hennes engagemang i styrelsen! Solveig har varit med länge och gjort ett gott arbete för SFK och vi önskar henne all lycka framöver!