Centrum för Kognitiv Medicin

Samlingspunkten för medarbetare inom forskning, undervisning och sjukvård inom det kognitionsmedicinska området i Göteborg och andra delar i landet.

Den övergripande målsättningen för Centrum för Kognitiv Medicin är att på ett lokalt, nationellt – och internationellt – plan bedriva forskning om kognitiv funktionsnedsättning hos vuxna, samt att förmedla kunskap om hur kognitiva störningar på olika sätt påverkar individen såväl som samhället. Vid en rad sjukdomstillstånd finns kunskapsluckor om det mediciniska underlaget till funktionshindrande kognitiv störning och hur man diagnostiserar och behandlar den. De kognitiva och medicinska kunskaperna som läkare, psykologer och andra forskande yrkesgrupper representerar behöver dessutom integreras på ett bättre sätt. Kognitiv medicin sätter det kognitiva funktionerna i fokus i ett medicinskt sammanhang.

Centrum för Kognitiv Medicin vilar på två plattformar; en forskningsplattform och en kommunikationsplattform.

Forskningsplattformen avses utgöra mötesplats för
1. Groddprojekt,
2. Translationell och interdisciplinär forskning,
3. Metodharmonisering, samt
4. Samspel mellan klinisk verksamhet och kognitionsmedicinsk forskning. I en nyligen gjord projektinventering har vi identifierat flera groddprojekt som handlar om fysisk träning och kognition respektive kognitiva effekter vid endokrina och inflammatoriska sjukdomar, detta utöver redan pågående projekt om kognitionsmätning, Alzheimers sjukdom och kärlsjukdom i hjärnan.

Kommunikationsplattformen är tänkt att fungera som
1. en naturlig ingång till det kognitionsmedicinska fältet för studenter, primärvårdsaktörer, andra lärosäten nationellt och internationellt, läkemedels-, teknik- och testindustri, privata vårdaktörer, journalister, privatpersoner samt beslutsfattare i kommun, landsting och stat;
2. en mötesplats för diskussions- och kunskapsutbyte genom en aktiv webbplats;
3. samordnare av regionala- och transregionala utbildningar och konferenser i kognitiv medicin i samarbete med andra aktörer, t.ex. Svensk Förening för kognitiv medicin;
4. ett forum för spridning av kunskaper om kognitiv nedsättning i samband med sjukdom;
5. värd för öppna seminarieserier med inbjudna nationella och internationella föreläsare och s.k. journal clubs med fokus på kognitiv medicin.

För mer information kontakta
Anders Wallin anders.wallin@neuro.gu.se
Petronella Kettunen petronella.kettunen@neuro.gu.se