Certifiering i kognitiv medicin


Bakgrund
Svensk Förening för Kognitiv Medicin (”SFK”) har en längre tid arbetat för att etablera Kognitiv medicin som tilläggsspecialitet för läkare. Tills vidare vill föreningen på egen hand utmärka de läkare som uppfyller tillräckliga förutbestämda krav, i syfte att stärka kognitiv medicin som egen disciplin, samt för att ge den enskilde läkaren ett tydligt kompetensbevis.
Genom att erbjuda ett intyg utfärdat av SFK, efter en granskning av uppvisade meriter, kan disciplinen tydligt markera sin särart och bli en attraktiv tillhörighet för kliniskt aktiva läkare.

Certifiering
Kompetensbeviset ”Certifierad läkare i kognitiv medicin” utdelas löpande av styrelsen i Svensk Förening för Kognitiv Medicin (”styrelsen”) efter att en av styrelsen särskilt utsedd arbetsgrupp granskat ansökningsformulär och bifogad dokumentation samt att handläggningsavgift inbetalts. Beslut om certifiering fattas av styrelsen.

Målbeskrivning
Den sökande ska uppfylla målen enligt kriterium A (minst en av punkterna 1-5), kriterium B samt kriterium C (bägge punkterna 1 och 2). Styrelsen äger att tolka inlämnad dokumentation och beslutar om eventuell dispens från kriterier. Styrelsens beslut kan inte överklagas.


A. Svensk specialistläkarkompetens inom ett av följande områden:
1. Geriatrik
2. Psykiatri
3. Neurologi
4. Rehabiliteringsmedicin
5. Allmänmedicin


B. Dokumenterad yrkeserfarenhet.
Minst motsvarande två års heltidstjänstgöring som specialistläkare inom specialistvårdsverksamhet med tydlig kognitivmedicinsk inriktning, till exempel Minnesmottagning/Enhet för kognitiv medicin, Hjärnskademottagning, osv.


C. Dokumenterat arbetssätt. Båda kriterierna ska uppfyllas.

1. Arbetet enligt punkt B ska återspegla ett multiprofessionellt teamarbete med exempelvis arbetsterapeut, sjuksköterska, psykolog och kurator.

2. Erfarenhet av forsknings-, utbildnings-, eller utvecklingsarbete som fört fältet framåt inom relevant område, exempelvis kognitionsstörande sjukdomar hos vuxna eller hjärnskaderehabilitering.

Ansökan

För att ansöka om certifiering i kognitiv medicin skickas komplett ansökan (ansökningsformulär och intygsbilaga) via email till info@kognitivmedicin.se. Ofullständiga ansökningar behandlas inte.

En ansökningsavgift om 200 kr skall betalas till bankgiro: 5405-5132 innan ansökan hanteras. Ange ditt namn och ordet certifiering vid betalningen.

Certifieringsgruppen träffas löpande under året vid dessa tillfällen för att behandla ansökningar om certifiering i kognitiv medicin: 1 februari, 1 april och 1 juni, 1 oktober och 1 december.

Här kan ansökningsdokumenten laddas ner:
Ansökningsformulär

Intygsbilaga

Målbeskrivning