Strategikurs 1 September ”Adekvat bemötande vid tidig kognitiv nedsättning” Anmäl dig nedan!

Den 1 september är det dags för vår strategikurs ”Adekvat bemötande vid tidig kognitiv nedsättning”. Kursen riktar sig till all vårdpersonal och är den nionde kursen som anordnas av Svensk Förening för Kognitiv Medicin. Det kommer att bli en mycket spännande dag med intressanta föreläsare och chans till utbyte mellan kollegor!

Program

Tid Program Föreläsare
08:30 – 09:00 Samling med morgonfika
09:00 – 09:10 SFK presentation och introduktion till kursen
09:10 – 10:30 Leva Med kognitiv Svikt Maria Johansson Arbetsterapeut, Med dr, Minnesmottagningen Universitetssjukhuset Linköping
10:30 – 10:45 Bensträckare
10:45 – 12:00 Kommunikation Liv Thalen Logoped, Logopedkliniken, Karolinska universitetssjukhuset och doktorand vid Karolinska Institutet
12:00 – 13:30 Lunch
13:30 – 14:45 Tidig Demens och Stress – Kognitiva Likheter och Skillnader Arto Nordlund Leg. Psykolog, MSc, PhD, Institutet för Neurovetenskap och Psykologi, Mölndal
14:45 – 15:10 Eftermiddagsfika
15:10 – ca 16:00 Diskussion och avslut

Kursavgift:
För medlemmar 1900kr vid anmälan senast 18 augusti, icke medlemmar 2600kr
Förhöjd avgift från 19 augusti till 3100kr

Måltider ingår i kursen
Kursintyg erhålles vid kursens slut.
Du kan även ladda ner anmälan här

Anmälan:
Anmälan är bindande och görs genom att maila till bjarne.sundberg@hotmail.com eller ring för ytterligare mer information 0708 – 89 32 76
Sista anmälningsdag: 26 augusti 2017

Kognitiv Medicin inom pediatriken!

I en debattartikel i Läkartidningen 2017;114:EMS3 debatterar

Christopher Gillberg genomförde förra året en mycket uppskattad föreläsning på den fjärde konferensen för kognitiv medicin och kognitiv pediatrik är bara ett av raden många områden där kognitiv medicin får en allt större betydelse!

Debattrtikeln från Elisabeth Fernell och Christopher Gillberg som handlar om ESSENCE-team går att läsa i sin helhet här.

 

Tack för 2016! Nu blickar vi framåt!

Stort tack till alla medlemmar och deltagare som under 2016 gjort att Svensk Förening för Kognitiv Medicin vuxit ännu mer!

Under 2016 höll vi den nionde nationella strategikursen i Stockholm och ämnet var ”Prevention, utredning och teambuilding för upptäckt av tidig kognitiv nedsättning” med bland annat Mia Kivipelto och Louise Nygård. Kursen var mycket uppskattad av de ca 50 deltagare som var på plats.

Mot slutet av året anordnades även den fjärde nationella konferensen i kognitiv medicin i Göteborg och temat denna gång var ADHD/autismtillstånd. Även denna konferens var välbesökt och bland annat Christopher Gillberg och Taina Lehtonen föreläste kring hur den kognitiva påverkan kan se ut vid dessa tillstånd.

Vi har även delat ut ett stipendium detta år och det gick till Charlotta Ryd som är Leg. Arbetsterapeut och kommer att bidra till färdigställandet av hennes projekt ”Dagliga aktiviteter i ett föränderligt tekniklandskap – erfarenheter och behov av stöd bland äldre personer med eller utan kognitiv funktionsnedsättning”. Vi säger stort grattis till Charlotta och önskar henne lycka till!

 2017 och framtiden!

När vi blickar framåt under 2017 så har vi ytterligare en spännande strategikurs i antågande. Den kommer att äga rum i Stockholm under första halvan av året och årets tema är ”Adekvat bemötande vid tidig kognitiv svikt” vilket är ett ständigt aktuellt ämne! Mer information kring den kommer inom kort.

Det kommer även att genomföras en 5e konferens i kognitiv medicin mot slutet av året och denna gången kommer fokus att ligga på utredning av kognitiv svikt och hur vi arbetar rent praktiskt ute i landet på våra specialistmottagningar. Det kommer att bli en dag för kunskapsutbyte och erfarenhetsutbyte och vi kan lova att det blir mycket nyttig information och inspiration för alla er som utreder kognitiv svikt i vardagen! Så höll ögonen öppna här så kommer mer information inom kort!

Mellan dessa konferenser pågår deltagande och föreläsningar kring kognitiv medicin med målet att sprida kunskapen ännu mer i vårt samhälle! Vill du vara med och påverka så tveka inte att bli medlem i föreningen. Gå in via menyn här uppe och anmäl dig!

 

SFK:s Stipendium 2016 tilldelas…

SFK:s stipendium för 2016 har i år tilldelats
Charlotta Ryd, Leg. Abetsterapeut/Doktorand,
Sektionen för arbetsterapi, NVS, Karolinska Institutet.

Stipendiet ges för projektet:

Dagliga aktiviteter i ett föränderligt tekniklandskap – erfarenheter och behov av stöd bland äldre personer med eller utan kognitiv funktionsnedsättning”

och är på 10 000kr

SFK säger stort GRATTIS till Charlotta Ryd!

 

 

 

 

 

 

 

Fjärde nationella konferensen i kognitiv medicin genomförd!

Konferensen ägde rum  24 nov. Temat var ADHD/autismtillstånd. Efter inledande översikter över kognitiv medicin (Anders Wallin), kognition och kognitiv neuroanatomi (Lars Nyberg) samt kognition och neuroplasticitet (Georg Kuhn) ställde Lars-Olof Wahlund frågan  hur man skall gå tillväga för att identifiera patienter med ADHD/autismtillstånd  inom vuxensjukvård särskilt på minnemottagningar. Christopher  Gillberg rapporterade initierat om hur ADHD/autismtillstånden  yttrar sig kognitivt, att psykisk samsjuklighet är vanlig och att det är samsjukligheten som leder till funktionsnedsättning. Inom vuxenpsykiatrin har 50% av patienterna tecken på nedsättningar av den aktuella typen men endast en bråkdel diagnostiseras.
christopher-2-1
På  minnesmottagningar i Japan uppvisar 30% av patienter tecken på ADHD/autismtillstånd. ”Det finns alltjämt en omfattande okunskap om denna vanliga sjukdomsgrupp,  som passar väl in i området kognitiv medicin” framhöll han. Taina Lehtonen betonade vikten av att fråga om skoltids- och andra uppväxtförhållanden vid utredning av kognitiv svikt på minnesmottagningar och inom vuxenpsykiatrin. ”För närvarande finns det inget bättre sätt att komma diagnoserna på spåren än genom den tidiga levandshistorian” tydliggjorde hon. Betydelsen av planeringsstöd och medicinering för vuxna med ADHD/autism betonade hon också.  Dagen avlutades med en livlig diskussion bland de 42 deltagarna från hela Sverige.

gruppbild-6

Nu är det snart dags för den fjärde nationella konferensen! Tema: ADHD/Autismspektrumtillstånd senare i livet

Nästa vecka är det dags för den fjärde nationella konferensen i kognitiv medicin!
Nedan kommer ett något uppdaterat program! Vi har ändrat ordning på ett par föreläsare samt en medlem i paneldiskussionen på slutet. Men i övrigt är det inga ändringar och vi ser alla fram emot en mycket spännande dag i Göteborg! Välkomna!

Plats: Wallenbergssalen, Göteborg
Tid: 24 november 2016,  10:00 – 16:00

Tid Ämne Föreläsare
10:00-10:30 Kognitiv medicin –- en ny infallsvinkel till sjukdom och funktionsnedsättning Anders Wallin
10:30-11:20 Kognition och kognitiv neuroanatomi Lars Nyberg
11:20-11:30 Kort paus
11:30-12.10 Neuroplasticity and cognition: from childhood to adulthood Georg Kuhn
12:10-12:20 Introduktion till eftermiddagens föredrag. Varför fokus på ADHD/autism hos vuxna?  Lars-Olof Wahlund
12:20-13:20  Lunch
13:20-14:10  ADHD/autism –  kognitiv bild  och behandling; unga  Christopher Gillberg
14:10-14:20  Kort paus
14:20-15:10  ADHD/autism –  kognitiv bild  och behandling; vuxna  Taina Lehtonen
15:10-15:30  Fika
15.30- 16:00  ADHD/autism hus vuxna – paneldiskussion Christopher Gillberg, Taina Lehtonen
Jens Berggren
Anders Wallin

Kallelse Årsmöte Svensk Förening för Kognitiv Medicin

Snart är det dags för SFKs årsmöte!
Alla medlemmar är välkomna och det går även bra att blir medlem på plats!

Svensk Förening för Kognitiv Medicin, SFK,
Tid: 30 november kl. 18.00 – 19.30
Lokal: Stadsmissionen, Grillska Huset, Stortorget 3, 2tr, 103 17 Stockholm

Dagordning

1)    Mötets öppnande
2)    Godkännande av dagordning
3)    Val av ordförande och vice ordförande för mötet
4)    Val av sekreterare för mötet
5)    Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6)    Fråga om mötet varit behörigen utlyst
7)    Fastställande av röstlängd
8)    Styrelsens redovisningshandlingar (verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning)
9)    Revisorernas berättelse
10)  Fastställande av resultat- och balansräkningar
11)  Fråga om ansvarsfrihet för styrelse-ledamöterna
12)  Val av ordförande och ledamöter till styrelsen
13)  Val av revisorer och revisorssuppleanter
14)  Val av valberedning
15)  Bestämmande av årsavgift
16)  Motioner till årsmötet
17)  Övriga frågor

Ni är alla varmt välkomna!
/Styrelsen

Anmäl dig till fjärde nationella konferensen i kognitiv medicin! Tema: ADHD/autismspektrumtillstånd senare i livet

Plats: Wallenbergssalen, Göteborg
Tid: 24 november 2016,  10:00 – 16:00

I sjukvården har vi under senare år blivit kunnigare i att tidigt upptäcka och diagnostisera neuropsykiatriska tillstånd såsom ADHD och autismspektrumsyndrom. En central del av bilden utgörs av kognitiva symtom. Vad vi vet mindre om är hur den kognitiva bilden utvecklas över tid hos dessa patienter. Speciellt viktigt är att kunna bedöma detta då patienterna kommer upp i den ålder då risken för demenssjukdom ökar. På minnesmottagningar och inom primärvården ser vi allt oftare patienter med oklara kognitiv påverkan som inte enkelt går att klassificera som tecken på begynnande demenssjukdom. Hur många av dessa som är tidigare odiagnostiserade neuropsykiatriska tillstånd är oklart. Kunskapen om hur den kognitiva bilden utvecklas i högre åldrar vid ADHD respektive autismspektrumsyndrom behöver öka väsentligt så att dessa patienter kan bli adekvat utredda och behandlade.

Priser

Anmälan t.o.m 4 november
medlem 2100kr exkl moms.
ej medlem 2500kr exkl moms

Anmälan från 5 november
3000kr exkl moms, samtliga

Studentpris
800kr inkl moms

Anmäl dig genom att fylla i formuläret nedan, när du anmält dig skickar vi en bekräftelse på anmälan samt en faktura. Får du ingen bekräftelse på anmälan skicka ett brev till info@kognitivmedicin.se så hör vi av oss.

Fjärde nationella konferensen i kognitiv medicin 24 november Göteborg. Tema: ADHD/Autismspektrumtillstånd senare i livet

ADHD/Autismspektrumtillstånd senare i livet

I sjukvården har vi under senare år blivit kunnigare i att tidigt upptäcka och diagnostisera neuropsykiatriska tillstånd såsom ADHD och autismspektrumsyndrom. En central del av bilden utgörs av kognitiva symtom. Vad vi vet mindre om är hur den kognitiva bilden utvecklas över tid hos dessa patienter. Speciellt viktigt är att kunna bedöma detta då patienterna kommer upp i den ålder då risken för demenssjukdom ökar. På minnesmottagningar och inom primärvården ser vi allt oftare patienter med oklara kognitiv påverkan som inte enkelt går att klassificera som tecken på begynnande demenssjukdom. Hur många av dessa som är tidigare odiagnostiserade neuropsykiatriska tillstånd är oklart. Kunskapen om hur den kognitiva bilden utvecklas i högre åldrar vid ADHD respektive autismspektrumsyndrom behöver öka väsentligt så att dessa patienter kan bli adekvat utredda och behandlade.

Plats: Wallenbergsalen, Göteborg, 24 november 2016
Anmälan: Mer information kommer snart