Tack för en bra konferens!

Bénédicte Defontaines

Stort tack till alla som kom och deltog i den 5e konferensen i Kognitiv Medicin i Stockholm!
Drygt 60 personer från ca 25 olika specialistmottagningar deltog i konferensen och frågeställningen för dagen var Hur ska vi handlägga kognitiv svikt i Sverige 2018?

Konferensen inleddes med en inspirationsföreläsning från neurologen Bénédicte Defontaines som berättade om hur hon med sitt ”The Alois Network” kunde nå ut till personer som inte kunde ta sig till de stora sjukhusen. Bénédicte gav en bakgrund kring nätverkets uppbyggnad och strävan för att kunna etablera sig som ett permanent alternativ till de stora sjukhusen för att göra kognitiva utredningar runtom i landet. Genom att använda sig av forskning och visa på de stora besparingar som samhället gör genom att kunna diagnostisera i tidigt skede så har man nu fått tillräckligt med medel för att kunna driva nätverket i flera år framöver vilket är positivt. Nätverket jobbar på flera olika sätt med konsultationer och bland annat gör man även neuropsykologiska testningar via internet vilket har visat sig fungera väl.

Under dagen hölls sedan två workshops som syftade till att, utifrån nationella riktlinjerna och demensstrategin i Sverige, diskutera hur vi kan jobba framöver. Hur förhåller vi oss till riktlinjerna idag, hur ser det ut på respektive enhet/mottagning och hur resonerar vi kring de personer som allt tidigare söker sig till oss med kognitiva svårigheter? Mycket bra information kom fram och ofta är det våra resurser som sätter gränserna för hur vi kan arbeta. Alla kunde komma överens om att behovet av tidig upptäckt av kognitiv svikt är viktigt men att det ofta är svårt att veta hur man ska handlägga det.
Vissa enheter jobbade med stödgrupper mellan uppföljningarna, andra jobbade med mer utbildningsinsatser mot resterande del av vården. Vi va dock flera som tyckte att det här med ”minnesmottagning” och ”minessjukdomar” började bli något föråldrat då vi idag vet att det inte bara är minnet som är påverkat, och att de första symtomen kan vara exekutiva.

Under dagen kom även Stefan Brené och berättade om de nya nationella riktlinjerna som kommer ut nu i december och där man kommer rikta sig mer mot beslutsfattare och politiker. I och med att riktlinjerna kommer ut ska också arbetet med nya lokala vårdprogram ta fart runtom i landet. Socialstyrelsen kommer att genomföra olika seminarier o länen för att samla de personer som kan tänkas vara inblandade i detta arbete.

Avslutningsvis hölls en paneldiskussion där samtalet kom att handla om införandet av kognitionsmedicinska mottagningar runtom i landet istället för minnesmottagningar. En mottagning som har ett bredare tänk än bara demenssjukdomar. Många mottagningar och enheter jobbar så idag och det finns redan ett par som kallar sig  enheter i kognitiv medicin men flera behöver hoppa på tåget! Idag riskerar vår patientgrupp att skickas runt till neurologer eller psykiatrin många gånger innan de kommer till oss som är experter på kognition. Detta önskar Svensk Förening för Kognitiv Medicin förändra genom att arbeta för införandet av en egen specialistordning för kognitiv medicin samt medicinska mottagningar som är specialiserade på kognition!

Återigen tack till alla som kom så ses vi 2018!