Välkomna till SFKs årsmöte den 30e januari

SFKs styrelse bjuder in till årsmöte 2022 den 30e januari kl 17.30. Årsmötet kommer att ske digitalt via Zoom. Är du intresserad av att delta, maila info@kognitivmedicin.se så skickar vi Zoomlänk. 

Dagordning för årsmötet

1)    Mötets öppnande
2)    Godkännande av dagordning
3)    Val av ordförande och vice ordförande för mötet
4)    Val av sekreterare för mötet
5)    Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6)    Fråga om mötet varit behörigen utlyst
7)    Fastställande av röstlängd
8)    Styrelsens redovisningshandlingar (verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning)
9)    Revisorernas berättelse
10)  Fastställande av resultat- och balansräkningar
11)  Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
12)  Val av ordförande och ledamöter till styrelsen
13)  Val av revisorer och revisorssuppleanter
14)  Val av valberedning
15)  Bestämmande av årsavgift
16)  Motioner till årsmötet
17)  Övriga frågor

 

Välkomna och god fortsättning!

 

SFKs styrelse

 

 

Stort intresse för hur man skall gå tillväga för screening av misstänkt kognitiv nedsättning

Svensk Förening för Kognitiv Medicins tionde nationella konferens som genomfördes tillsammans med Svenskt Demenscentrum den 22e november 2022 lockade ca 450 virtuella deltagare. Efter inledande översikter om kognitiv medicin och grundläggande testmetodik gavs nyanserade presentationer av hur man skall använda och tolka resultaten av Mini-Mental State Examination (MMSE) och Montreal Cognitive Assessment (MoCA). Dessa följdes av praktiska genomgångar av Minnesscreening med 5×3, Kognitiva screeningbatteriet (KSB) och Rowland Universal Dementia Assessment Scale (RUDAS) för undersökning av utlandsfödda. En slutsats som kan dras efter mötet är att kvalificerad kognitiv screening inriktad på olika kognitiva funktioner vinner terräng och att behovet av kunskapsspridning inom området är stort.      

Fyra läkare certifierades i kognitiv medicin i oktober

VI har glädjen att meddela att vi under oktober månad kunde certifiera ytterligare fyra läkare i kognitiv medicin, nämligen:

 

Erik Nilsson, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Katarina Nägga, Universitetssjukhuset i Linköping

Przemyslaw Sozanski, Kognitiv medicin, Ängelholm

Sebastian Palmqvist, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

 

Grattis önskar vi i styrelsen!

 

Screening av misstänkt kognitiv nedsättning – hur ska man gå till väga?

Den 22a november arrangerar vi ännu ett seminarium om screening av kognitiv nedsättning tillsammans med Svenskt Demenscentrum.

Seminariet sänds via webben och mer information finns här: https://demenscentrum.se/kognition_konferens22

 

Datum: 22 November 2022
 
Tid: 13:00 – 16:15
 
Plats: Online/Internet
 
Arrangör: Svensk Förening för Kognitiv Medicin & Svenskt Demenscentrum

 

Neuropsykolog Aron Sjöberg blir ny medlem i SFKs styrelse

Vi har under våren fått ett tillskott i styrelsen av psykolog Aron Sjöberg som kommer att delta i föreningens arbete som adjungerad styrelsemedlem. Aron har som SFK-medlem dessutom varit en flitig deltagare i tidigare konferenser och anlitad som föreläsare på en tidigare kurs i kognitiv medicin, och är därför väl insatt i föreningens arbete. Vi har bett Aron att presentera sig och de frågor som han vill driva som styrelsemedlem i Svensk Förening för Kognitiv Medicin framöver.

”Jag arbetar som klinisk neuropsykolog på Gotland (Sveriges minsta sjukvårdsregion). Jag har en delad tjänst där jag dels arbetar på en kognitiv mottagning (med utredning av personer med konstaterade eller misstänkta kognitiva sjukdomar som t.ex. Alzheimers sjukdom) och dels inom en rehabiliteringsmedicinsk verksamhet (med utredning och behandling av personer med olika typer av förvärvade hjärnskador och neurologiska sjukdomar). För båda dessa målgrupper är kognitiva bedömningar jätteviktigt, både när det gäller diagnostik och behandling.

Jag brinner för kognitiv medicin och tycker att psykologer ofta är en underutnyttjad profession inom detta område. Kognitiva sjukdomar är en av våra största välfärdsutmaningar och psykologer har en viktig roll både när det gäller bedömning och behandling av kognitiva funktionsnedsättningar utifrån professionens gedigna kunskap om psykologi, kognition och psykometri. Jag önskar att fler psykologer skulle se detta som viktiga arbetsuppgifter, även om man primärt inte ser sig som neuropsykolog!”

Stort intresse för frågan om kognitiv screening

I samarbete mellan Svenskt Demenscentrum och Svensk Förening för Kognitiv Medicin ventilerades den 10e februari i år via zoom om det är dags att se över Mini Mental State Examination (MMSE) som screeningverktyg. Runt 200 kollegor från olika professioner från hela landet deltog. Det norska och danska perspektiven presterades också. Det korta svaret på frågan om MMSE behöver ses över blev ja, men det betyder inte att det är dags att pensionera MMSE eftersom instrumentet både är väletablerat och har kvalitetssäkrats i omarbetad form (MMSE-SR, efter norsk förebild). Därutöver har nya studier visat att MMSE-SR metoden är användbar i Alzheimerdiagnostiken på primärvårdsnivå.

Men eftersom vissa kognitiva domäner såsom snabbhet/uppmärksamhet och exekutiv funktion, som inte mäts särskilt väl med MMSE, är påverkade tidigt i förloppet, t.ex. vid cerebrovaskulär sjukdom, behöver instrumentet kompletteras med andra screeningmetoder, såsom Montreal Cognitive Assessment (MoCA) och Trail Making Test. Därutöver, eftersom vi numera identifierar kognitionsstörande sjukdom betydligt tidigare i förloppet än tidigare, behöver känsligare test av minne såsom ordliststest också övervägas.  

I Norge har man vidareutvecklat MMSE-NR till MMSE-NR3 som avsevärt skiljer sig från den ursprungliga varianten och MoCA håller på att införas. I Danmark har man fjärmat sig från MMSE genom att utarbeta en egen förenklad screeningmetod, Brief Assessment of Cognitive Impairment, BASIC, som ingriper både observations- och rapport-moment. I Sverige håller nu diskussionen att komma igång på allvar.

Utöver inspel om att ersätta det oprecisa demensbegreppet med kognitiva domäner presenterades digitala screeningmetoder och metoder för undersökning av personer med begränsade kunskaper i svenska språket.  I dessa avseende kan man vänta sig en intensifierad utveckling närmsta tiden. Socialstyrelsen följde med vaket intresse vad som framkom under mötet.

Uppföljningsmöte till hösten är under planering. På återhörande!

/Anders Wallin Svensk Förening för Kognitiv Medicin
/Wilhelmina Hoffman Svenskt Demenscentrum