Nu går det att anmäla sig till 12:e nationella konferensen i kognitiv medicin

Svensk förening för Kognitiv Medicin www.kognitivmedicin.se anordnar den 12:e nationella konferensen i kognitiv medicin fredagen den 22a november 2024 på Wallenbergs konferenscentrum, Göteborg. Tanken är att ge en försmak av innehållet i andra upplagan av läroboken i kognitiv medicin (beräknas finnas i tryck 2025) samt att fira föreningens 25-år som kunskapsspridare av ämnet kognitiv medicin. Det gör vi genom att samla experter från akademi och hälsa-/sjukvård och deltagare från alla dicipliner till en spännande dag på temat:

Kognitiva funktioners evolutionära och cerebrala bakgrund och hur de påverkas vid psykiska sjukdomar. Moderatorer: Petronella Kettunen och Anders Wallin, Göteborg universitet

Kognition utgörs av processer som möjliggör tänkande och upplevelser. Diagnosmanualen Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5, behandlar sex kognitiva domäner: uppmärksamhet, minne/inlärning, perception, språk, exekutiv funktion och social kognition. Dessa funktioner, som uppkommer genom nätverkssamverkan mellan kortikala och subkortikala regioner, har mejslats fram av evolutionen. De kognitiva funktionerna måste vara intakta för att man skall kunna leva ett normalt vardagsliv med arbete och sociala relationer. Nedsatta funktioner kan göra det svårt att t.ex. planera sin dag, odla sina intressen, utföra sina uppgifter i arbetslivet, umgås med andra och hålla ordning. En rad vanliga psykiska sjukdomar har kognitiv nedsättning som en viktig men inte alltid identifierad komponent, såsom affektiva sjukdomar och schizofreni. De kognitiva symptomen har en negativ inverkan på funktionsförmåga och leder ofta till en försämrad prognos. Komplexa syndrom, t.ex. utmattningssyndrom, är tillstånd som kännetecknas av olika former av besvär utan påvisbar orsak, även om stress antas spela roll vid en del av dem. Inte sällan har det visat sig att den kognitiva nedsättningen spelar den avgörande roll för funktionsnedsättningen. Överlappande symptom vid psykiska och neurodegenerativa utgör en klinisk diagnostisk utmaning. En systematisk kartläggning av kognitiva funktioner utgör en viktig del i utredning, diagnostik och behandling av dessa sjukdomar.

Sammanfattningsvis kommer att under denna dag presentera och diskutera hur kognitiva funktioner uppkommer, yttrar sig och hur de påverkas av psykiska sjukdomar samt  hur vi bör ta hänsyn till kognitiv kapacitet vid diagnostik och behandling.

 Preliminärt program

Tider Föredragstitel Föredragshållare
09:30-10:00 Registrering  
10:00-10:15 Inledning och presentation av Svensk Förening för Kognitiv Medicin Doc Petronella Kettunen, PhD, Göteborgs universitet Prof Anders Wallin MD PhD, Göteborgs universitet
10:15-11:15 Kogntiva funktioner ur evolutionär synvinkel Prof Peter Gärdenfors PhD, Lunds universitet
11:15-11:30 Fikapaus  
11:30-12:30 Kognition (och dess beståndsdelar) i relation till hjärnans nätverk Prof Lars Nyberg PhD, Umeå universitet
12.30-13:30 Gemensam lunch  
13:30-14:00 Depression, ångest, apati ur kognitiv synvinkel Med dr Maurits Johansson MD, Lunds universitet
14:00-14:30 Schizofreni som kognitiv sjukdom Doc Alexander Fritzell Santillo MD, PhD, Lunds univ.
14:30-15:00 Kognitiva besvär vid långvarig stress, smärta och svår trötthet Prof Peter Währborg MD, PhD, Göteborgs universitet
15:00-15:30 Fikapaus  
15:30-16:15 Kognitiv testning – en praktisk vägledning Universitetslektor Marie Eckerström PhD, Göteborgs universitet
16:15-17:00 Sammanfattning och framtidsutsikter. Paneldiskussion Moderatorer och föredragshållare
17:00-19:00 Svensk Förening för Kognitiv Medicin 25 år – mingel Doc Petronella Kettunen

Anmälan: Anmälan sker genom betalning till föreningens BG (5405-5132) eller Swish (1234371407) där du anger namn, mailadress, arbetsplats och ev. specialkost. Önskas faktura så mailas samma uppgifter samt fakturaadress till lovisa@bikab.net

Sista anmälningsdag: 2024-11-15

Deltagaravgift: 1.500:- inkl. lunch och fika för medlemmar i SFK. 1.800:- inkl. lunch och fika för icke-medlemmar i SFK

Välkomna till 12e konferensen i kognitiv medicin!

Svensk förening för Kognitiv Medicin www.kognitivmedicin.se anordnar den 12:e nationella konferensen i kognitiv medicin fredagen den 22 nov 2024. Plats är på Medicinareberget i Göteborg. Tanken är att ge en försmak av en del av innehållet i andra upplagan av lärobok i kognitiv medicin (beräknas finnas i tryck 2025). Arbetstiteln är ”Hur kognitiva funktioner påverkas vid psykiska sjukdomar”  

Information om anmälan och konferensavgift kommer att läggas upp under sommaren!

Preliminärt program:

Tider

Föredragstitel

Föredragshållare

09:30-10:00

Deltagare anländer

 

10:00-10:15

Inledning och presentation av Svensk Förening för Kognitiv Medicin

Prof Anders Wallin MD PhD

10:15-11:15

Kognition (och dess beståndsdelar) i relation ur evolutionär synvinkel

Prof Peter Gärdenfors PhD

11:15-11:30

Paus

 

11:30-12:30

Kognition (och dess beståndsdelar) i relation till hjärnans nätverk

Prof Lars Nyberg PhD

12.30-13:30

Lunch

 

13:30-14:15

Kognitiv testning – en praktisk vägledning

Universitetslektor Marie Eckerström PhD

14:15-14:45

Depression, ångest, apati ur kognitiv synvinkel

Med dr. Maurits Johansson MD

14:45-15:15

Schizofreni som kogmitiv sjukdom  

Doc Alexander Fritzell Santillo MD, PhD

15:15-15:45

Paus

 

15:45-16:15

Kognitiva besvär vid långvarig stress, smärta och svår trötthet

Prof Peter Währborg MD, PhD

16:15-17:00

Sammanfattning och framtidsutsikter. Paneldiskussion

 

17:00-19:00

Svensk Förening för Kognitiv Medicin 25 år – mingel

 

Välkommen till tvärmedicinskt möte: Småkärlssjuka, stroke och kognition i klinisk vardag

Småkärlssjuka, stroke och kognition i klinisk vardag

Medicinkliniken, Centralsjukhuset Kristianstad, CSK, i samarbete med SFK, Svensk Förening för Kognitiv Medicin

Kognitiv nedsättning vid olika vanliga sjukdomstillstånd- hur drabbar det våra allt yngre patienter i vårt komplexa digitaliserade samhälle? Hur kan vi lindra, behandla eller förebygga kognitiva komplikationer? Hur kan vi samverka?

Målgrupp: Läkare inom offentlig och privat vård i Södra sjukvårdsregionen samt medlemmar i Svensk Förening för Kognitiv Medicin

När: 12 september 2024, kl 9.30-16.00

Var: Kulturkvarteret, Kristianstad

Deltagaravgift inkl fika och lunch: 800 kr sätts in på CSK Bg: 512-6552, Ansvarsnummer Minnesmottagningen 72104 samt ange namn

Anmälan senast den 15 augusti till Eva Reisch-Levin Minnesmottagningen: eva.levin1@skane.se, ange namn, arbetsplats, ort, behov av specialkost, allergier

Frågor: kontakta Ann-Marie Liljeroth, Minnesmottagningen tel 0708-617765, eller ann-marie.liljeroth@skane.se

Tips om Nordiska minnesklinikens konferens i höst

Vi vill passa på att tipsa om en konferens i Stockholm i höst, via arrangören och SFKs tidigare styrelsemedlemmen Lars-Olof Walund:

 

Hej, en påminnelse om den

4:e Nordiska minnesklinikens konferens som äger rum den 10-11 oktober  på Nya Karolinska Stockholm.

Mötet är öppet för alla som är intresserade av och arbetar med demenssjukdom i klinisk praxis. Denna konferens kommer att fokusera på de kommande nya sjukdomsmodifierande behandlingarna vid Alzheimers sjukdom, förebyggande av demens och de nya blodbaserade biomarkörerna. Bland sponsorerna finns Esai och BioArctic samt Danone/Nutricia. Ett särskilt spår för sjuksköterskor och psykologer finns.

Abstrakt till posters är välkomna.

 

Se bifogat länk för anmälan och program:

https://www.nmcc2024.com/

Hälsningar och välkomna

Organisationskommittén/

Lars-Olof Wahlund

MMSE-NR3 ersätter MMSE-SR

MMSE är en väletablerad ingång för kognitionsmätning i medicinska sammanhang.  För att komma till rätta med användningen av olika varianter av instrumentet publicerade efter norsk förebild MMSE-SR (2012). Initiativet föll väl ut men rättighetsfrågan har återkommande varit på tapeten. En juridisk oantastlig version (MMSE-NR3), som endast skiljer sig i tekniska avseenden från ursprungsvarianten utarbetades 2021 av norska kollegor. Mindmore har i samarbete med Svensk Förening för Kognitiv Medicin anpassat MMSE-NR3 efter svenska förhållanden (2024). MMSE-NR3 ersätter MMMSE-SR och finns tillsammans med en kondenserad manual tillgänglig för fri nedladdning på Svensk Förening för Kognitiv Medicins hemsida.

Filer för nerladdning

Manual: 

Formulär:

För frågor kontakta info@kognitivmedicin.se

Välkomna till SFKs årsmöte den 6e februari

SFKs styrelse bjuder in till årsmöte 6e februari kl 17.30 på Ängelholms sjukhus. Är du intresserad av att delta, maila info@kognitivmedicin.se så skickar vi Zoomlänk. 

Dagordning

1)    Mötets öppnande
2)    Godkännande av dagordning
3)    Val av ordförande och vice ordförande för
       mötet
4)    Val av sekreterare för mötet
5)    Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6)    Fråga om mötet varit behörigen utlyst
7)    Fastställande av röstlängd
8)    Styrelsens redovisningshandlingar
       (verksamhetsberättelse och ekonomisk
       redovisning)
9)    Revisorernas berättelse
10)  Fastställande av resultat- och
       balansräkningar
11)  Fråga om ansvarsfrihet för styrelse-
       ledamöterna
12)  Val av ordförande och ledamöter till styrelsen
13)  Val av revisorer och revisorssuppleanter
14)  Val av valberedning
15)  Bestämmande av årsavgift
16)  Motioner till årsmötet
17)  Övriga frågor

Välkomna!

Styrelsen

Välkomna till den 11e konferensen i kognitiv medicin den 5e april 2024!

SFK:s 11:e nationella konferens i kognitiv medicin – Från nationellt vårdförlopp till klinisk praxis

Svensk förening för Kognitiv Medicin (SFK) arrangerar fredagen den 5 april 2024 den 11:e nationella konferensen i kognitiv medicin!

Årets konferens har temat ”Från nationellt vårdförlopp till klinisk praxis” och kommer med avstamp i SKR:s nationella system för kunskapsstyrning ge en inblick i hur olika sjukvårdsregioner arbetar med utredning av kognitiv svikt.

Hur bör vi arbeta utifrån det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet och hur ser verkligheten faktiskt ut i tre olika sjukvårdsregioner?

Tre representanter från olika sjukvårdsregioner med olika förutsättningar kommer att ge en praktisk och konkret inblick i sin kliniska vardag och hur utredningsprocessen för personer med misstänkt kognitiv sjukdom ser ut, från det första besöket på vårdcentralen till den fördjupade minnesutredningen inom den specialiserade vården.

Tanken med konferensen är att ge möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte! I år träffas vi på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Denna gång kommer det inte finnas möjlighet att delta digitalt.

Datum och tid: 2024-04-05 kl. 10:00-16:30
Plats: Erna Möllersalen, Blickagången 16, Karolinska Institutet, Flemingsberg
Anmälan: Anmälan sker genom betalning till föreningens BG (5405-5132) där du anger namn, mailadress, arbetsplats och specialkost. Önskas faktura så mailas samma uppgifter samt fakturaadress till lovisa@bikab.net

Sista anmälningsdag: 2024-04-02. Se nedan för anmälan

Pris: 1.600:- inkl. lunch för medlemmar i SFK. 2.000:- inkl. lunch för icke-medlemmar i SFK

Preliminär dagordning (kan komma att ändras):

Moderator: Per Johansson, överläkare vid enheten för Kognitiv medicin på Ängelholms sjukhus

10:00-10:15: Inledning och presentation av Svensk Förening för Kognitiv Medicin med Anders Wallin, överläkare, professor och ordförande SFK

10:15-10:45: Madelene Johanzon, Silvialäkare och ordförande för SKR:s nationella programområde Äldres hälsa presenterar SKR:s personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för utredning av kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom. Hur ska en utredning av kognitiv svikt göras?

10:45-11:15: Madeleine Åkerman, Silviasjuksköterska, specialistsjuksköterska, doktorand. och koordinator för SveDem berättar om erfarenheter från Svenska Demensregistret SveDem. Vad kan det nationella kvalitetsregistret säga oss om hur utredning av kognitiv svikt faktiskt ser ut i Sverige?

11:15-11:30: Paus

11:30-12:30: Moa Wibom, Silvialäkare och överläkare vid enheten för Kognitiv medicin på Ängelholms sjukhus berättar om hur utredning av kognitiv svikt går till i Region Skåne vid en av landets större kognitiva mottagningar

12:30-13:30: Gemensam lunch

13:30-14:30: Björn Strindberg Lennhed, Silvialäkare och överläkare berättar om hur utredning av kognitiv svikt går till i Region Dalarna på en medelstor kognitiv mottagning

14:30-14:45: Paus

14:45-15:45: Aron Sjöberg, neuropsykolog inom Region Gotland berättar om hur utredning av kognitiv svikt ser ut i Sveriges minsta sjukvårdsregion

15:45-16:15: Paneldiskussion

16:15-16:30: Avslutning