Välkomna till SFKs årsmöte den 6e februari

SFKs styrelse bjuder in till årsmöte 6e februari kl 17.30 på Ängelholms sjukhus. Är du intresserad av att delta, maila info@kognitivmedicin.se så skickar vi Zoomlänk. 

Dagordning

1)    Mötets öppnande
2)    Godkännande av dagordning
3)    Val av ordförande och vice ordförande för
       mötet
4)    Val av sekreterare för mötet
5)    Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6)    Fråga om mötet varit behörigen utlyst
7)    Fastställande av röstlängd
8)    Styrelsens redovisningshandlingar
       (verksamhetsberättelse och ekonomisk
       redovisning)
9)    Revisorernas berättelse
10)  Fastställande av resultat- och
       balansräkningar
11)  Fråga om ansvarsfrihet för styrelse-
       ledamöterna
12)  Val av ordförande och ledamöter till styrelsen
13)  Val av revisorer och revisorssuppleanter
14)  Val av valberedning
15)  Bestämmande av årsavgift
16)  Motioner till årsmötet
17)  Övriga frågor

Välkomna!

Styrelsen