Svensk Förening för Kognitiv Medicin blir en associerad förening till Svenska Läkaresällskapet

Att vara associerad förening till Svenska Läkaresällskapet (SLS) innebär att ifrågavarande område är angeläget för den medicinska professionen men ännu ej fått status som etablerat medicinskt fält. Den 25e maj 2021 har på SLSs fullmäktigemöte framlagts en proposition om att ansluta Svensk Förening för Kognitiv Medicin (SFK) som associerad förening till SLS. Propositionen bifölls. Beslutet innebär att SFKs kontaktytor för kunskapsspridning i samhället och dialog med andra medicinska områden ökar.