Välkomna till SFKs årsmöte den 30e januari

SFKs styrelse bjuder in till årsmöte 2022 den 30e januari kl 17.30. Årsmötet kommer att ske digitalt via Zoom. Är du intresserad av att delta, maila info@kognitivmedicin.se så skickar vi Zoomlänk. 

Dagordning för årsmötet

1)    Mötets öppnande
2)    Godkännande av dagordning
3)    Val av ordförande och vice ordförande för mötet
4)    Val av sekreterare för mötet
5)    Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6)    Fråga om mötet varit behörigen utlyst
7)    Fastställande av röstlängd
8)    Styrelsens redovisningshandlingar (verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning)
9)    Revisorernas berättelse
10)  Fastställande av resultat- och balansräkningar
11)  Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
12)  Val av ordförande och ledamöter till styrelsen
13)  Val av revisorer och revisorssuppleanter
14)  Val av valberedning
15)  Bestämmande av årsavgift
16)  Motioner till årsmötet
17)  Övriga frågor

 

Välkomna och god fortsättning!

 

SFKs styrelse