Välkomna till Svensk Förening för Kognitiv Medicins årsmöte för verksamhetsåret 2020

Svensk Förening för Kognitiv Medicin välkomnar härmed alla medlemmar i föreningen till årsmötet den 4e februari klockan 17.00. Mötet kommer att ske digitalt på plattformen Zoom.

Under årsmötet kommer även årets SFK-stipendiat Leg. Arbetsterapeut Sarah Wallcook att hålla ett kortare föredrag på engelska om sitt nuvarande forskningsprojekt. Sarah är doktorand vid Sektionen för arbetsterapi, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på Karolinska Institutet.  Sarah Wallcooks avhandling fokuserar på äldre personer med neurokognitiv sjukdom och deras förutsättningar för användning av teknik i vardagen. Titeln på föredraget är ”Technological conformity and disruptions – Optimising the use and challenge of the everyday technology landscape among older adults’ with and without Major Neurocognitive Disorders”.

Dagordning för årsmötet

17.00 – 17.30 Föredrag av SFKs stipendiat 2020

Från 17.30:

1)    Mötets öppnande
2)    Godkännande av dagordning
3)    Val av ordförande och vice ordförande för mötet
4)    Val av sekreterare för mötet
5)    Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6)    Fråga om mötet varit behörigen utlyst
7)    Fastställande av röstlängd
8)    Styrelsens redovisningshandlingar (verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning)
9)    Revisorernas berättelse
10)  Fastställande av resultat- och balansräkningar
11)  Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
12)  Val av ordförande och ledamöter till styrelsen
13)  Val av revisorer och revisorssuppleanter
14)  Val av valberedning
15)  Bestämmande av årsavgift
16)  Motioner till årsmötet
17)  Övriga frågor

Ni som vill delta skickar ett email till info@kognitivmedicin.se så skickar vi ut länk och inloggningsuppgifter till årsmötet. 

Välkomna!