Sammanfattning Strategikursen ”Adekvat bemötande vid tidig kognitiv nedsättning”

Strategikursen ”Adekvat bemötande vid tidig kognitiv nedsättning”

Den 9 mars anordnades strategikursen ”Adekvat bemötande vid tidig kognitiv nedsättning” i Stockholm och det blev en spännande dag!  Den inleddes av ordförande Anders Wallin som hälsade alla välkomna och presenterade den första föreläsaren Maria Johansson, arbetsterapeut, som talade kring ämnet Leva med Kognitiv svikt. Maria hade intervjuat ett antal personer som fått diagnosen lindrig kognitiv störning för att ta reda på hur det kunde vara och upptäckte att en stor del är den egna osäkerheten dels på sin egen förmåga men också på omgivningens reaktioner. Även införandet av datorer och digitalisering av vissa arbetsplatser kunde få en person med kognitiv svikt att till slut söka sig bort då det inte fungerade längre.

Därefter pratade logopeden Liv Thalén om kommunikation vid tidig kognitiv nedsättning – utmaningar och möjligheter. Liv pratade om förmågan att ta medicinska beslut hos personer med kognitiv svikt och att den kunde vara påverkad. Denna förmåga gick att testa genom ett par olika metoder som gick ut på att patienten får höra en presentation av en fiktiv forskningsstudie, därefter får patienten svara på frågor gällande bland annat vilka risker och fördelar det fanns med studien. Detta poängsattes därefter och på så sätt kunde man se huruvida en person kan ta till sig medicinsk information och själv kunna ta beslut i vad man t.ex. tackar ja eller nej till. I nuläget är dock denna metod något omständlig för att användas regelbundet i en klinisk miljö men arbete pågår med att ta fram en kortare version. Resultatet visar dock att mycket påverkar hur vi tar in information och personer med kognitiv svikt har svårare för detta. Ett tips var att be personen upprepa vilken information man fått istället för att bara fråga ”har du förstått?”.

Sist ut för dagen var Beata Terzis som pratade om kognitionskunskap som ett redskap för adekvat bemötande vid kognitiv svikt. Beata gick igenom de olika kognitiva funktionerna och redogjorde på ett pedagogiskt sätt hur kunskap om kognition kan användas för att möta kognitiv svikt. Beata kom även in på hjärntrötthet och att vi ibland är lite för angelägna om att personer på våra boende i allmänhet och kanske demensboende i synnerhet ska ha aktiviteter varje dag. Vissa personer med demenssjukdom kan må bättre av att ha mindre aktiviteter då hjärnan lättare blir överbelastad. En punkt som Beata gärna ville skicka med var att inte bara ha ”individen i fokus” utan istället försöka ta ”individens fokus” och att det är stor skillnad på detta. Vad vill individen ha i sin omgivning? Hur ser individen på omvärlden och vilka förväntningar har hen? Genom kunskap om personens kognitiva svårigheter kan vi också lättare ta oss an hens perspektiv och utforma en omgivning som passar hen bäst!

 

Därefter var dagen slut men innan vi avslutade tackade SFKs styrelse av Solveig Brändström för hennes engagemang i styrelsen! Solveig har varit med länge och gjort ett gott arbete för SFK och vi önskar henne all lycka framöver!