Stort intresse för frågan om kognitiv screening

I samarbete mellan Svenskt Demenscentrum och Svensk Förening för Kognitiv Medicin ventilerades den 10e februari i år via zoom om det är dags att se över Mini Mental State Examination (MMSE) som screeningverktyg. Runt 200 kollegor från olika professioner från hela landet deltog. Det norska och danska perspektiven presterades också. Det korta svaret på frågan om MMSE behöver ses över blev ja, men det betyder inte att det är dags att pensionera MMSE eftersom instrumentet både är väletablerat och har kvalitetssäkrats i omarbetad form (MMSE-SR, efter norsk förebild). Därutöver har nya studier visat att MMSE-SR metoden är användbar i Alzheimerdiagnostiken på primärvårdsnivå.

Men eftersom vissa kognitiva domäner såsom snabbhet/uppmärksamhet och exekutiv funktion, som inte mäts särskilt väl med MMSE, är påverkade tidigt i förloppet, t.ex. vid cerebrovaskulär sjukdom, behöver instrumentet kompletteras med andra screeningmetoder, såsom Montreal Cognitive Assessment (MoCA) och Trail Making Test. Därutöver, eftersom vi numera identifierar kognitionsstörande sjukdom betydligt tidigare i förloppet än tidigare, behöver känsligare test av minne såsom ordliststest också övervägas.  

I Norge har man vidareutvecklat MMSE-NR till MMSE-NR3 som avsevärt skiljer sig från den ursprungliga varianten och MoCA håller på att införas. I Danmark har man fjärmat sig från MMSE genom att utarbeta en egen förenklad screeningmetod, Brief Assessment of Cognitive Impairment, BASIC, som ingriper både observations- och rapport-moment. I Sverige håller nu diskussionen att komma igång på allvar.

Utöver inspel om att ersätta det oprecisa demensbegreppet med kognitiva domäner presenterades digitala screeningmetoder och metoder för undersökning av personer med begränsade kunskaper i svenska språket.  I dessa avseende kan man vänta sig en intensifierad utveckling närmsta tiden. Socialstyrelsen följde med vaket intresse vad som framkom under mötet.

Uppföljningsmöte till hösten är under planering. På återhörande!

/Anders Wallin Svensk Förening för Kognitiv Medicin
/Wilhelmina Hoffman Svenskt Demenscentrum