Nu har den första gruppen läkare certifierats i kognitiv medicin!

I oktober certifierades den första gruppen läkare i ämnet kognitiv medicin. De som erhöll denna certifiering var:

Anders Wallin, Psykiatri, kognition och äldrepsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Maria Landqvist Waldö, Kognitiv Medicin, Ängelholms Sjukhus

Moa Wibom, Kognitiv Medicin, Ängelholms Sjukhus

Lisa Bjartmar, Verksamhetsområde Minnessjukdomar, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Per Johansson, Kognitiv Medicin, Ängelholms Sjukhus

Björn Strindberg Lennhed, Kliniken för Geriatrik och Rehabmedicin, Falu Lasarett

Läs mer om certifiering i kognitiv medicin och ansök: https://kognitivmedicin.se/certifiering-i-kognitiv-medicin/

Linn Sandberg föreläser om kritiska demensstudier

Foto: Julia Gustavsson

Den 25 november är det dags för konferens på temat Att leva med kognitiv nedsättning. En av våra föreläsare på konferensen är Linn Sandberg. Här kan ni läsa mer om Linn och den viktiga och spännande forskning hon gör:

Riksbankens jubileumsfond stöder demensprojekt – Äldre i Centrum (aldreicentrum.se)

Sex, åldrande & alzheimer – Äldre i Centrum (aldreicentrum.se)

Missa inte chansen att ta del av Linns föreläsning och mer under denna dag. Anmäl er senast den 14e november här:

Nu går det att anmäla sig till 9e nationella konferensen i kognitiv medicin | Svensk förening för kognitiv medicin

Välkomna med ansökningar eller nomineringar till SFKs stipendium 2022

SFKs stipendium ges till personer eller grupper som är medlemmar i SFK och under 2022 vill vara med och utveckla och förbättra kognitionsmedicinsk inriktad vård.

Stipendiebeloppet är på 10 000 kr

Stipendiet vänder sig till person eller grupper som kan bidra med idé, eller utveckla arbetsmodell för att nå uppsatt målsättningen. Det kan också röra sig om ekonomisk stöttning till t ex studiebesök eller seminarium för att stimulera personal till större delaktighet till olika projekt för att nå målet med en förbättrad kognitionsmedicinsk inriktad vård.

Sista ansökningsdag 10e december 2021

Stipendiet kan sökas av medlemmar i SFK som erlagt sin medlemsavgift för 2021.  OBS, ansökan kan enbart ske via e-post till SFK.  se nedan. Ansökan eller nomineringen skall vara SFK tillhanda senast den 10e december 2021. Juryn består av SFK:s styrelse. Styrelsens beslut går inte att överklaga. Utdelning av stipendiet sker i samband med SFK:s årsmöte. Tid och plats meddelas senare.

Kriterier

Ansökan (högst tre sidor):
1. Kort beskrivning av bakgrund, syfte, metod, och projektets preliminära resultat 
2. Beskrivning på vilket sätt projektet kommer att utveckla den kognitiva vården gärna med konkreta exempel.
3. Brev, artikel, eller annan referens från en utomstående (patient, anhörig, journalist eller annan) som styrker projektets giltighet.
4. Redovisning för projektet när det är färdigt i samband med SFKs årsmöte eller skriftligt på SFK hemsida.

Vid nomineringsförfarandet erfordras en halv A4 sida där det framgår vem eller vilken grupp eller enhet som nominering gäller samt en motivering.

Välkommen med er ansökan eller nominering om ekonomiskt stöd.

Ansök/Nominera till bjarne.sundberg@kognitivmedicin.se

Vid frågor kontakta Bjarne Sundberg på 0708-89 32 76

 

Följ oss också gärna på Facebook

Nu finns sammanfattningar av föredragen på konferensen den 25e november 2021 tillgängliga

Den 9e konferensen i kognitiv medicin arrangeras av Svensk Förening för Kognitiv Medicin den 25e november 2021. Fokus på mötet är att leva med kognitiv nedsättning. Mötet kommer att ske via Zoom.

Vi presenterar sammanfattningar av de kommande föredragen här: https://kognitivmedicin.se/wp-content/uploads/2021/10/Sammanfattning-av-foredrag-vid-9-Nat-Konf-Kog-Med-2021.pdf

 

Ny artikel om strategier vid kognitiv nedsättning

En ny artikel är ute om den rika variation av strategier personer med kognitiva nedsättningar själva initierar och använder för att klara sina dagliga aktiviteter:

Nygård L, Ryd C, Astell A, Nedlund AC, Boger J, Mäki Petäjä Leinonen A, Issakainen M, Larsson Lund M. Self-initiated management approaches in everyday occupations used by people with acquired cognitive impairment. Scand J Occup Ther. 2021 Aug 19:1-13. 

Läs mer här: https://aldreicentrum.se/nyheter/ny-studie-tittar-pa-egna-strategier-vid-kognitiv-nedsattning/

Till artikeln: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/11038128.2021.1925740

Nu går det att anmäla sig till 9e nationella konferensen i kognitiv medicin

Välkomna till den 9e konferensen i kognitiv medicin arrangerat av Svensk Förening för Kognitiv Medicin den 25e november 2021. Fokus på mötet är att leva med kognitiv nedsättning. Mötet kommer att ske via Zoom.

Preliminärt schema för konferensen: https://kognitivmedicin.se/wp-content/uploads/2021/10/Program-for-9-Nat-Konf-Kog-Med-2021-1.docx

Anmäl er till mötet i det här formuläret: https://forms.gle/zPyf4NWJ5cADoXMa6

Kostnad för att delta i konferensen kommer att vara 300 kr. Avgiften betalas till bankgiro 5405-5132, ange ditt namn vid betalningen för bekräftelse.

Länk kommer att skickas ut någon dag innan konferensen om betalning mottagits.

Sista anmälningsdag är måndagen den 14e november 2021.

 
 

Nu är det möjligt att bli certifierad i kognitiv medicin

Bakgrund
Svensk Förening för Kognitiv Medicin (”SFK”) har en längre tid arbetat för att etablera Kognitiv medicin som tilläggsspecialitet för läkare. Tills vidare vill föreningen på egen hand utmärka de läkare som uppfyller tillräckliga förutbestämda krav, i syfte att stärka kognitiv medicin som egen disciplin, samt för att ge den enskilde läkaren ett tydligt kompetensbevis.
Genom att erbjuda ett intyg utfärdat av SFK, efter en granskning av uppvisade meriter, kan disciplinen tydligt markera sin särart och bli en attraktiv tillhörighet för kliniskt aktiva läkare.

Certifiering
Kompetensbeviset ”Certifierad läkare i kognitiv medicin” utdelas löpande av styrelsen i Svensk Förening för Kognitiv Medicin (”styrelsen”), eller av en av styrelsen särskilt utsedd certifieringsgrupp. Beslut om certifiering fattas efter granskning och godkännande av ansökningsformulär, bifogad dokumentation samt inbetalad handläggningsavgift

Målbeskrivning
Den sökande ska uppfylla målen enligt kriterium A (minst en av punkterna 1-5), kriterium B samt kriterium C (bägge punkterna 1 och 2). Styrelsen äger att tolka inlämnad dokumentation och beslutar om eventuell dispens från kriterier. Styrelsens beslut kan inte överklagas.


A. Svensk specialistläkarkompetens inom ett av följande områden:
1. Geriatrik
2. Psykiatri
3. Neurologi
4. Rehabiliteringsmedicin
5. Allmänmedicin


B. Dokumenterad yrkeserfarenhet.
Minst motsvarande två års heltidstjänstgöring som specialistläkare inom specialistvårdsverksamhet med tydlig kognitivmedicinsk inriktning, till exempel Minnesmottagning/Enhet för kognitiv medicin, Hjärnskademottagning, osv.


C. Dokumenterat arbetssätt. Båda kriterierna ska uppfyllas.

1. Arbetet enligt punkt B ska återspegla ett multiprofessionellt teamarbete med exempelvis arbetsterapeut, sjuksköterska, psykolog och kurator.

2. Erfarenhet av forsknings-, utbildnings-, eller utvecklingsarbete som fört fältet framåt inom relevant område, exempelvis kognitionsstörande sjukdomar hos vuxna eller hjärnskaderehabilitering.

Ansökan

För att ansöka om certifiering i kognitiv medicin skickas komplett ansökan (ansökningsformulär och intygsbilaga) via email till info@kognitivmedicin.se. Ofullständiga ansökningar behandlas inte.

En ansökningsavgift om 200 kr skall betalas till bankgiro: 5405-5132 innan ansökan hanteras. Ange ditt namn och ordet certifiering vid betalningen.

Certifieringsgruppen träffas löpande under året vid dessa tillfällen för att behandla ansökningar om certifiering i kognitiv medicin: 1 februari, 1 april och 1 juni, 1 oktober och 1 december.

Här kan ansökningsdokumenten laddas ner:
Ansökningsformulär

Intygsbilaga

Målbeskrivning

Diskussionsforum. Tema: Nytt läkemedel för Alzheimers sjukdom godkänt i USA – konsekvenser for kognitionsmätning i primärvården?

Svensk förening för kognitiv medicin (SFK), som i maj 2021 associerades till Svenska Läkaresällskapet, har som syfte att sprida kunskaper om hur kognitiva funktioner påverkas i samband med sjukdom. En rad ofta vanliga sjukdomar såsom medfödda, tidiga, neurodegenerativa, vaskulära, neurologiska, systemiska och psykiatriska sjukdomar i olika åldrar har kognitiv nedsättning som en viktig men inte alltid identifierad komponent. Adekvat metodik för mätning av kognitiva funktioner menar vi är av grundläggande betydelse för av screening, diagnostik, prevention och behandling av kognitionsstörande sjukdom.    

Aducanumab är en monoklonal antikropp som minskar mängden amyloida plack som kännetecknar Alzheimers sjukdom. I mars 2019 fick fas 3-studierna avbrytas i förtid efter att analyser visat att läkemedlet inte hade någon bromsande effekt men senare utvidgade analyser visade att läkemedelskandidaten hade en sådan effekt. Nu i juni 2021 har FDA:s expertkommitté beslutat att godkänna Aducanumab samtidigt som det bestämdes att effekten måste utvärderas ytterligare.

Om medlet också registreras i Sverige hur skall vi då gå tillväga för att implementera behandlingen i sjukvården? (i) Är undersökning av kognitiva funktioner med hjälp av screeninginstrument den naturliga inledande åtgärden innan man tar ställning till fördjupad undersökning med hjärnavbildning, analyser av blod och spinalvätska och psykometri? Vilket kognitivt undersökningsinstrument skall i så fall väljas? Eller kan vi förvänta oss att blodundersökningar kommer att ersätta kognitiva tester som screeningmetod? (ii) Behövs instrument för utvärdering av effekten på kognitionen efter insatt behandling utöver biologiska bestämningsmetoder? Hur skall vi gå tillväga i det avseendet?

För ca 10 år sedan introducerades genom SFKs försorg en svensk variant av screeningsinstrumentet Mini-Mental State Examination Swedish Revised (MMSE-SR). Ett norskt initiativ utgjorde förebild för den svenska insatsen. En manual för hur undersökningen skall genomföras utformades också. MMSE-SR har fått stor spridning och bidragit till att undersökningen genomförs på likartade vis inom och mellan olika vårdenheter i landet. Frågan inställer sig nu om vi skall fortsätta på MMSE-SR linjen eller gå över till ett annat screeningförfarande för att möta de nya behoven.  Norska kollegor håller på att fasa ut den norska varianten av MMSE till förmån för Montreal Cognitive Assessment, MoCA och i Danmark är man på väg att introducera ett förenklat screeningsinstrument, Brief ASsessment of Impaired Cognition, BASIC.  Skall vi också byta fokus? Vilket eller vilka andra instrument skall vi i så fall satsa på? Eller kommer blodprover att minska behovet av kognitiv screening i primärvården? Vad anser ni?

Glad sommar!

Anders Wallin
info@kognitivmedicin.se