Välkomna till den 11e konferensen i kognitiv medicin!

”Från nationellt vårdförlopp till klinisk praxis”

Svensk förening för Kognitiv Medicin (SFK) arrangerar fredagen den 24 november 2023 den 11:e nationella konferensen i kognitiv medicin. Årets konferens har tema ”Från nationellt vårdförlopp till klinisk praxis” och kommer att med avstamp i SKR:s nationella system för kunskapsstyrning ge en inblick i hur olika sjukvårdsregioner arbetar med utredning av kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom. 
Hur bör vi arbeta utifrån det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet och hur ser verkligheten faktiskt ut i tre olika sjukvårdsregioner? Tre representanter från olika sjukvårdsregioner med olika förutsättningar kommer att ge en praktisk och konkret inblick i sin kliniska vardag och hur utredningsprocessen för personer med misstänkt kognitiv sjukdom ser ut.
Tanken med konferensen är att ge möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte. I år träffas vi på Karolinska sjukhuset i Stockholm (i år kommer det inte finnas möjlighet att delta digitalt).

Datum och tid: 2023-11-24 kl. 10:00-16:30
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, Eugeniavägen 3, Solna
Sista anmälningsdag: 2023-10-01. Länk för anmälan kommer att läggas upp på hemsidan
Pris: 1600:- inkl. lunch för medlemmar i SFK, 2000:- inkl. lunch för icke-medlemmar i SFK

Preliminär dagordning (kan komma att ändras):

10:00-10:15: Inledning och presentation av SFK
10:15-10:45: Presentation och diskussion kring SKR:s personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för utredning av kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom. Hur ska en utredning av kognitiv svikt göras?
10:45-11:15: Erfarenheter från Svenska Demensregistret SveDem. Vad kan det nationella kvalitetsregistret säga oss om hur utredning av kognitiv svikt faktiskt ser ut i Sverige?
11:15-11:30: Paus
11:30-12:30: Representant från en större kognitiv mottagning berättar hur utredning av kognitiv svikt går till i deras sjukvårdsregion
12:30-13:30: Lunch
13:30-14:30: Representant från en mellanstor kognitiv mottagning berättar hur utredning av kognitiv svikt  går till i deras sjukvårdsregion
14:30-14:45: Paus
14:45-15:45: Representant från en mindre kognitiv mottagning berättar hur utredning av kognitiv svikt  går till i deras sjukvårdsregion
15:45-16:15: Paneldiskussion
16:15-16:30: Avslut och utdelning av SFK:s stipendium

Hittills har 22 läkare certifierats i kognitiv medicin

Sedan oktober 2021 fram till juni 2023 har 22 läkare runt om i Sverige certifierats i kognitiv medicin. 

Följande läkare är certifierade i kognitiv medicin:

Sandra Berggren Alm
Lisa Bjartmar
Yvonne Freund
Peter Hagland
Wilhelmina Hoffman
Per Johansson
Michael Jonsson
Agnes Jonsson-Blomberg
Mats Karlsson
Maria Landqvist Waldö
Elisabet Londos
Martin Mahnfeldt
Erik Nilsson
Katarina Nägga
Sebastian Palmqvist
Simona Petrovici
Sophia Rudehill
Przemyslaw Sozanski
Björn Strindberg Lennhed
Anders Wallin
Moa Wibom
Henrik Östlund

 

Grattis önskar SFKs styrelse och uppmuntrar fler läkare att söka om certifiering i kognitiv medicin. Mer information finns här:https://kognitivmedicin.se/certifiering-i-kognitiv-medicin/

 

Välkomna till SFKs årsmöte den 30e januari

SFKs styrelse bjuder in till årsmöte 2022 den 30e januari kl 17.30. Årsmötet kommer att ske digitalt via Zoom. Är du intresserad av att delta, maila info@kognitivmedicin.se så skickar vi Zoomlänk. 

Dagordning för årsmötet

1)    Mötets öppnande
2)    Godkännande av dagordning
3)    Val av ordförande och vice ordförande för mötet
4)    Val av sekreterare för mötet
5)    Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6)    Fråga om mötet varit behörigen utlyst
7)    Fastställande av röstlängd
8)    Styrelsens redovisningshandlingar (verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning)
9)    Revisorernas berättelse
10)  Fastställande av resultat- och balansräkningar
11)  Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
12)  Val av ordförande och ledamöter till styrelsen
13)  Val av revisorer och revisorssuppleanter
14)  Val av valberedning
15)  Bestämmande av årsavgift
16)  Motioner till årsmötet
17)  Övriga frågor

 

Välkomna och god fortsättning!

 

SFKs styrelse

 

 

Stort intresse för hur man skall gå tillväga för screening av misstänkt kognitiv nedsättning

Svensk Förening för Kognitiv Medicins tionde nationella konferens som genomfördes tillsammans med Svenskt Demenscentrum den 22e november 2022 lockade ca 450 virtuella deltagare. Efter inledande översikter om kognitiv medicin och grundläggande testmetodik gavs nyanserade presentationer av hur man skall använda och tolka resultaten av Mini-Mental State Examination (MMSE) och Montreal Cognitive Assessment (MoCA). Dessa följdes av praktiska genomgångar av Minnesscreening med 5×3, Kognitiva screeningbatteriet (KSB) och Rowland Universal Dementia Assessment Scale (RUDAS) för undersökning av utlandsfödda. En slutsats som kan dras efter mötet är att kvalificerad kognitiv screening inriktad på olika kognitiva funktioner vinner terräng och att behovet av kunskapsspridning inom området är stort.      

Fyra läkare certifierades i kognitiv medicin i oktober

VI har glädjen att meddela att vi under oktober månad kunde certifiera ytterligare fyra läkare i kognitiv medicin, nämligen:

 

Erik Nilsson, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Katarina Nägga, Universitetssjukhuset i Linköping

Przemyslaw Sozanski, Kognitiv medicin, Ängelholm

Sebastian Palmqvist, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

 

Grattis önskar vi i styrelsen!