Doktorandkurs om minne och inlärning

Är du doktorand och vill lära dig mer om minnet? Kursen Minne och Inlärning på Göteborgs universitet har sista anmälningsdag i morgon den 21a oktober. Anmäl er här: https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=SN00016

 

Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap av området minne och inlärning. Innehållet sträcker sig från experimentell preklinisk forskning till humana studier och användingen av kliniska minnestester. Sjukdomar och skador på minnessystemen kommer även att läras ut.

Kursens innehåll:

  • Introduktion till minne och inlärning
  • Molekylära och cellulära mekanismer för minne
  • Beteendetester för minnesstudier i gnagare och andra djurmodeller
  • Socialt minne
  • Inlärning och minne i neurala nätverk
  • Studier av mänskligt minne och inlärning, inkl utveckling av minnesfunktioner
  • Sjukdomar och skador som påverkar minne och inlärning
  • Djurmodeller för neurodegenerativa sjukdomar
  • Genetiska grunder till neurodegenerativa sjukdomar
  • Kliniska minnestester

Kursen består av föreläsningar, demonstrationer och litteraturseminarier. Kursen avslutas med en muntlig presentation av en fördjupningsuppgift.

Välkomna med ansökningar eller nomineringar till SFKs stipendium 2021

SFKs stipendium ges till personer eller grupper som är medlemmar i SFK och under 2021 vill vara med och utveckla och förbättra kognitionsmedicinsk inriktad vård.

Stipendiebeloppet är på 10 000 kr

Stipendiet vänder sig till person eller grupper som kan bidra med idé, eller utveckla arbetsmodell för att nå uppsatt målsättningen. Det kan också röra sig om ekonomisk stöttning till t ex studiebesök eller seminarium för att stimulera personal till större delaktighet till olika projekt för att nå målet med en förbättrad kognitionsmedicinsk inriktad vård.

Sista ansökningsdag 15 november 2020

Stipendiet kan sökas av medlemmar i SFK som erlagt sin medlemsavgift för 2020.  OBS, ansökan kan enbart ske via e-post till SFK.  se nedan. Ansökan eller nomineringen skall vara SFK tillhanda senast den 15 november 2020. Juryn består av SFK:s styrelse. Styrelsens beslut går inte att överklaga. Utdelning av stipendiet sker i samband med SFK:s årsmöte. Tid och plats meddelas senare.

Kriterier

Ansökan (högst tre sidor):
1. Kort beskrivning av bakgrund, syfte, metod, och projektets preliminära resultat 
2. Beskrivning på vilket sätt projektet kommer att utveckla den kognitiva vården gärna med konkreta exempel.
3. Brev, artikel, eller annan referens från en utomstående (patient, anhörig, journalist eller annan) som styrker projektets giltighet.
4. Redovisning för projektet när det är färdigt i samband med SFKs årsmöte eller skriftligt på SFK hemsida.

Vid nomineringsförfarandet erfordras en halv A4 sida där det framgår vem eller vilken grupp eller enhet som nominering gäller samt en motivering.

Välkommen med er ansökan eller nominering om ekonomiskt stöd.

Ansök/Nominera till bjarne.sundberg@kognitivmedicin.se

Vid frågor kontakta Bjarne Sundberg på 0708-89 32 76

 

Följ oss också gärna på Facebook

Moa Wibom berättar om livet på en minnesmottagning i ett nytt poddavsnitt

Moa Wibom, överläkare på kognitiva mottagningen på Ängelholms sjukhus och inbokad föreläsare på den åttonde konferensen i kognitiv medicin i december 2020, berättar om livet på en minnesmottagning i journalist Henrik Frenkels podd. 
 

Nu presenterar vi det preliminära schemat för den 8e konferensen i kognitiv medicin

Svensk Förening för Kognitiv Medicin (SFK) arrangerar den 4 december 2020 traditionsenligt sin nationella konferens. Mötesplatsen blir Konferenscentrum Wallenberg, på Medicinareberget ovanför Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Vi önskar er alla varmt välkomna till årets nationella konferens, där det liksom vid tidigare möten kommer att ges goda tillfällen till samspel mellan föredragshållare och auditorium.

Anmälan öppnar efter sommaren.

Krister Westerlund, ordförande i Alzheimerföreningen är avliden

Fotograf: Bjarne Sundberg

Med sin oförvägna framtoning var han en varm företrädare för patienter med Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar. Med handlingskraft och humor underlättade han tillvaron inte bara för patienterna utan också deras anhöriga och vårdgivare. Vid återkommande tillfällen och alltid med frenesi betonade han den respektlöshet som termen demens signalerar. Inte minst tydliggjorde han bristen på kloka politiska beslut. Det avslöjas nu på ett brutalt sätt under den pågående pandemin. Vi minns Krister som en nyckelperson för upplysningsarbete om innebörden att leva med kognitiv sjukdom och de senaste forskningsrönen. Som person och diskussionsvillig deltagare i våra konferenser saknar vi honom. Bilden är tagen från vår senaste konferens i kognitiv medicin den 22a november 2019, på temat ” Att utreda kognitiva sjukdomar effektivt och med kvalité”.

Åttonde nationella konferensen i kognitiv medicin har fokus på kognitiva (bi-) effekter av medicinsk behandling

Svensk Förening för Kognitiv Medicin (SFK) arrangerar den 4 december 2020 traditionsenligt sin nationella konferens. Mötesplatsen blir Konferenscentrum Wallenberg, på Medicinareberget ovanför Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Årets tema är ”Kognitiva (bi-) effekter av medicinsk behandling” med medicine doktor, överläkare Per Johansson, Enheten för Kognitiv Medicin, Ängelholm som gästmoderator. Flera områden kommer att belysas där även adekvata behandlingar, som har getts på rimliga indikationer, potentiellt kan ge upphov till icke avsedda, och delvis förbisedda kognitiva konsekvenser.

Enligt det preliminära programmet inleds dagen med en översiktsföreläsning om signalsystem i hjärnan följt av en presentation av hur depressionsliknande symptom kan utgöra tidiga manifestationer av degenerativ hjärnsjukdom. Kognitionsmätning i läkemedelsstudier kommer också att presenteras.

Efter lunch redogör 2019 års SFK stipendiat för ett arbete kring mätning av kognitiv belastning till följd av läkemedel med antikolinerg effekt. Eftermiddagen. bjuder också på ECT, onkologisk behandling och behandling med hjärt-lungmaskin ur kognitionsmedicinsk synvinkel

Dagen avslutas med ett tankeväckande diskussion.

Vi önskar er alla varmt välkomna till årets nationella konferens, där det liksom vid tidigare möten kommer att ges goda tillfällen till samspel mellan föredragshållare och auditorium.

Programkommittén

Per Johansson, Petronella Kettunen och Anders Wallin

Tanja Rube blev 2019 års SFK-stipendiat!

Tanja Rube vid stipendieutdelningen i Mölle. Fotograf Maria Landqvist Waldö 

Tanja Rube, apotekare på Enheten för kognitiv medicin i Ängelholm, mottog stipendium på 10.000 kr för sitt arbete med att koordinera studien Behandlingsoptimering avseende antikolinerga läkemedels potentiella inverkan på kognitiv testprestation. Stipendieutdelningen gjordes i samband med Enheten för kognitiv medicins planeringsdag på Pensionat Strandgården i Mölle.

Tanja brinner för att studera potentiellt olämpliga läkemedel vid kognitiv svikt och skulle vilja lyfta fram forskningsområdet ännu mer. I januari 2020 började hon studera grundläggande forskningsmetodik med målet att bli doktorand.

Lycka till i framtiden önskar SFKs styrelse!

Avtackning av Ann-Marie Liljeroth

I samband med årsmötet 2020 avtackade vi vår styrelsemedlem Ann-Marie Liljeroth, verksam på minnesmottagningen i Kristianstad. Tack Ann-Marie för alla dessa år då du bidragit med inspiration och gott humör!

Ann-Marie avtackas av ordförande Anders Wallin. Fotograf Bjarne Sundberg

Välkomna till Svensk Förening för Kognitiv Medicins årsmöte och 20-års-jubileum!

Vi möts i Grillska Huset vid Stortorget 3, 111 29 Stockholm den 7e februari 2020 kl 17:30 – 20:00.

 

A. Dagordning för Årsmötet

1) Mötets öppnande

2) Godkännande av dagordning

3) Val av ordförande och vice ordförande för mötet

4) Val av sekreterare för mötet

5) Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6) Fråga om mötet varit behörigen utlyst

7) Fastställande av röstlängd

8) Styrelsens redovisningshandlingar (verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning)

9) Revisorernas berättelse

10) Fastställande av resultat- och balansräkningar

11) Fråga om ansvarsfrihet för styrelse- ledamöterna

12) Val av ordförande och ledamöter till styrelsen

13) Val av revisorer och revisorssuppleanter

14) Val av valberedning

15) Bestämmande av årsavgift

16) Motioner till årsmötet

17) Övriga frågor

 

B. SFK 20 år – vi blickar tillbaka och ser framåt – Diskussion