Centrum för Kognitiv Medicin bjuder in till ett eftermiddagsseminarium

Välkommen på eftermiddagsseminarium hos Centrum för Kognitiv Medicin! Se schema och information om anmälan nedan!

Tid:
4e oktober 2017. 13.00 – 15.00

Schema:
13.00 – 13.10 Centrum för Kognitiv Medicin hälsar välkomna

13.10 – 13.50 Självupplevd kognitiv förändring hos patienter vid minnesmottagningar. Marie Eckerström, psykolog vid Minnesmottagningen i Mölndal

13.50 – 14.20 Fika

14.20 – 15.00 Kognitiv svikt efter intensivvård. Johan A. Malmgren, Specialistläkare inom Intensivvård, Anestesi & Traumatologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Plats:
Sal Tor Bjurström, A2054, Medicinaregatan 3B, Göteborg

Anmälan till Petronella Kettunen på petronella.kettunen@neuro.gu.se, senast den 2a oktober.

”Hur ska vi handlägga kognitiv svikt i Sverige 2018?” – 5e konferensen i Kognitiv Medicin 30/11 Stockholm

Den 30 november är det dags för SFKs 5e konferens som denna gång handlar om hur vi handlägger kognitiv svikt i allmänhet och misstänkt demens i synnerhet. Den vänder sig till alla som arbetar på specialistmottagningar runtom i Sverige med utredning av kognition och demens och syftar till diskutera hur vi gör idag runtom i Sverige och hur vi vill ha det framöver.

Ta chansen att träffa kollegor från runtom i Sverige som arbetar med denna typ av frågeställningar, diskutera praktiska frågor, delta i workshop och lyssna på en spännande inspirationsföreläsning!

Schema:

Tid Ämne Deltagare
09:00 – 09:30 Frukost, registrering mingel SFK
09:30 – 10:00 Introduktion av konferensen och dagen Anders Wallin, Beata Terzis, Ann-Marie Liljeroth, Jens Berggren, Bjarne Sundberg
10:00 – 11:00 Inspirationsföreläsning: Helhetssyn vid handläggning av personer med kognitiv nedsättning. Erfarenheter från Paris. Bénédicte Defontaines från The Alois Network, Paris
11:10 – 12:30 Hur jobbar vi runtom i landet idag? Presentation av dagsläget, workshop och diskussion. Workshop
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 14:00 Hur påverkar de nya nationella riktlinjerna och den nya demensstrategin vårt sätt att arbeta? Socialstyrelsen genom

Stefan Brené

14:10 – 15:15 Viktiga frågeställningar vid handläggning av kognitiv svikt. Vad är kliniskt relevant? Workshop forts
15:15 – 15:45 Em Fika och mingel
15:45 – 17:00 Paneldiskussion och sammanfattning av workshop: Hur ska vi göra framöver? Anders Wallin, Beata Terzis, Ann-Marie Liljeroth, Jens Berggren, Bénédicte Defontaines

Plats: Svea Konferens & Matsal, Holländargatan 10, Stockholm Karta
För priser och anmälan klicka HÄR
OBS Platserna är begränsade!
Ladda ner Schema: Schema 5e konferensen
Ladda ner infoblad: Infoblad 5e konferensen

Kognitiv Medicin inom pediatriken!

I en debattartikel i Läkartidningen 2017;114:EMS3 debatterar

Christopher Gillberg genomförde förra året en mycket uppskattad föreläsning på den fjärde konferensen för kognitiv medicin och kognitiv pediatrik är bara ett av raden många områden där kognitiv medicin får en allt större betydelse!

Debattrtikeln från Elisabeth Fernell och Christopher Gillberg som handlar om ESSENCE-team går att läsa i sin helhet här.

 

Tack för 2016! Nu blickar vi framåt!

Stort tack till alla medlemmar och deltagare som under 2016 gjort att Svensk Förening för Kognitiv Medicin vuxit ännu mer!

Under 2016 höll vi den nionde nationella strategikursen i Stockholm och ämnet var ”Prevention, utredning och teambuilding för upptäckt av tidig kognitiv nedsättning” med bland annat Mia Kivipelto och Louise Nygård. Kursen var mycket uppskattad av de ca 50 deltagare som var på plats.

Mot slutet av året anordnades även den fjärde nationella konferensen i kognitiv medicin i Göteborg och temat denna gång var ADHD/autismtillstånd. Även denna konferens var välbesökt och bland annat Christopher Gillberg och Taina Lehtonen föreläste kring hur den kognitiva påverkan kan se ut vid dessa tillstånd.

Vi har även delat ut ett stipendium detta år och det gick till Charlotta Ryd som är Leg. Arbetsterapeut och kommer att bidra till färdigställandet av hennes projekt ”Dagliga aktiviteter i ett föränderligt tekniklandskap – erfarenheter och behov av stöd bland äldre personer med eller utan kognitiv funktionsnedsättning”. Vi säger stort grattis till Charlotta och önskar henne lycka till!

 2017 och framtiden!

När vi blickar framåt under 2017 så har vi ytterligare en spännande strategikurs i antågande. Den kommer att äga rum i Stockholm under första halvan av året och årets tema är ”Adekvat bemötande vid tidig kognitiv svikt” vilket är ett ständigt aktuellt ämne! Mer information kring den kommer inom kort.

Det kommer även att genomföras en 5e konferens i kognitiv medicin mot slutet av året och denna gången kommer fokus att ligga på utredning av kognitiv svikt och hur vi arbetar rent praktiskt ute i landet på våra specialistmottagningar. Det kommer att bli en dag för kunskapsutbyte och erfarenhetsutbyte och vi kan lova att det blir mycket nyttig information och inspiration för alla er som utreder kognitiv svikt i vardagen! Så höll ögonen öppna här så kommer mer information inom kort!

Mellan dessa konferenser pågår deltagande och föreläsningar kring kognitiv medicin med målet att sprida kunskapen ännu mer i vårt samhälle! Vill du vara med och påverka så tveka inte att bli medlem i föreningen. Gå in via menyn här uppe och anmäl dig!

 

SFK:s Stipendium 2016 tilldelas…

SFK:s stipendium för 2016 har i år tilldelats
Charlotta Ryd, Leg. Abetsterapeut/Doktorand,
Sektionen för arbetsterapi, NVS, Karolinska Institutet.

Stipendiet ges för projektet:

Dagliga aktiviteter i ett föränderligt tekniklandskap – erfarenheter och behov av stöd bland äldre personer med eller utan kognitiv funktionsnedsättning”

och är på 10 000kr

SFK säger stort GRATTIS till Charlotta Ryd!

 

 

 

 

 

 

 

Fjärde nationella konferensen i kognitiv medicin genomförd!

Konferensen ägde rum  24 nov. Temat var ADHD/autismtillstånd. Efter inledande översikter över kognitiv medicin (Anders Wallin), kognition och kognitiv neuroanatomi (Lars Nyberg) samt kognition och neuroplasticitet (Georg Kuhn) ställde Lars-Olof Wahlund frågan  hur man skall gå tillväga för att identifiera patienter med ADHD/autismtillstånd  inom vuxensjukvård särskilt på minnemottagningar. Christopher  Gillberg rapporterade initierat om hur ADHD/autismtillstånden  yttrar sig kognitivt, att psykisk samsjuklighet är vanlig och att det är samsjukligheten som leder till funktionsnedsättning. Inom vuxenpsykiatrin har 50% av patienterna tecken på nedsättningar av den aktuella typen men endast en bråkdel diagnostiseras.
christopher-2-1
På  minnesmottagningar i Japan uppvisar 30% av patienter tecken på ADHD/autismtillstånd. ”Det finns alltjämt en omfattande okunskap om denna vanliga sjukdomsgrupp,  som passar väl in i området kognitiv medicin” framhöll han. Taina Lehtonen betonade vikten av att fråga om skoltids- och andra uppväxtförhållanden vid utredning av kognitiv svikt på minnesmottagningar och inom vuxenpsykiatrin. ”För närvarande finns det inget bättre sätt att komma diagnoserna på spåren än genom den tidiga levandshistorian” tydliggjorde hon. Betydelsen av planeringsstöd och medicinering för vuxna med ADHD/autism betonade hon också.  Dagen avlutades med en livlig diskussion bland de 42 deltagarna från hela Sverige.

gruppbild-6

Nu är det snart dags för den fjärde nationella konferensen! Tema: ADHD/Autismspektrumtillstånd senare i livet

Nästa vecka är det dags för den fjärde nationella konferensen i kognitiv medicin!
Nedan kommer ett något uppdaterat program! Vi har ändrat ordning på ett par föreläsare samt en medlem i paneldiskussionen på slutet. Men i övrigt är det inga ändringar och vi ser alla fram emot en mycket spännande dag i Göteborg! Välkomna!

Plats: Wallenbergssalen, Göteborg
Tid: 24 november 2016,  10:00 – 16:00

Tid Ämne Föreläsare
10:00-10:30 Kognitiv medicin –- en ny infallsvinkel till sjukdom och funktionsnedsättning Anders Wallin
10:30-11:20 Kognition och kognitiv neuroanatomi Lars Nyberg
11:20-11:30 Kort paus
11:30-12.10 Neuroplasticity and cognition: from childhood to adulthood Georg Kuhn
12:10-12:20 Introduktion till eftermiddagens föredrag. Varför fokus på ADHD/autism hos vuxna?  Lars-Olof Wahlund
12:20-13:20  Lunch
13:20-14:10  ADHD/autism –  kognitiv bild  och behandling; unga  Christopher Gillberg
14:10-14:20  Kort paus
14:20-15:10  ADHD/autism –  kognitiv bild  och behandling; vuxna  Taina Lehtonen
15:10-15:30  Fika
15.30- 16:00  ADHD/autism hus vuxna – paneldiskussion Christopher Gillberg, Taina Lehtonen
Jens Berggren
Anders Wallin

Kallelse Årsmöte Svensk Förening för Kognitiv Medicin

Snart är det dags för SFKs årsmöte!
Alla medlemmar är välkomna och det går även bra att blir medlem på plats!

Svensk Förening för Kognitiv Medicin, SFK,
Tid: 30 november kl. 18.00 – 19.30
Lokal: Stadsmissionen, Grillska Huset, Stortorget 3, 2tr, 103 17 Stockholm

Dagordning

1)    Mötets öppnande
2)    Godkännande av dagordning
3)    Val av ordförande och vice ordförande för mötet
4)    Val av sekreterare för mötet
5)    Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6)    Fråga om mötet varit behörigen utlyst
7)    Fastställande av röstlängd
8)    Styrelsens redovisningshandlingar (verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning)
9)    Revisorernas berättelse
10)  Fastställande av resultat- och balansräkningar
11)  Fråga om ansvarsfrihet för styrelse-ledamöterna
12)  Val av ordförande och ledamöter till styrelsen
13)  Val av revisorer och revisorssuppleanter
14)  Val av valberedning
15)  Bestämmande av årsavgift
16)  Motioner till årsmötet
17)  Övriga frågor

Ni är alla varmt välkomna!
/Styrelsen